Tuesday, 18/02/2020

Daily Archives: 01/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Bảy, Thánh Lô Ren Xô Bơ Rin Đi Đi | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 11,10 – 12,14 Tin Mừng:...

Thứ Năm, ngày 02.01, Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, Gm, TsHt. A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...

Bài giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Tóm ý: Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh Cầu ơn thiên triệu đọc kinh hãm mình. Kính xin Thiên Chúa giữ gìn Mục tử đích thực quên mình...

Ngày 26.01, Chúa Nhật 3 Thường Niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng Tám. Thánh Bê-na-đô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Đn 12,3 Các hiền sĩ...