Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Một 2019 năm C

1485

THÁNG MƯỜI MỘT

Ý cầu nguyện: Cầu cho tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải nảy sinh nơi vùng Cận Đông, nơi các cộng đồng đa tôn giáo cùng chia sẻ chung cuộc sống.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

1-115TrThứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; Tv 23,1bc-2.3-4ab.5-6; 1 Ga 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a.


LƯU Ý 26:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng phải nhường lại cho các linh hồn và mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

26TmThứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ với hai lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v…, 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

37XCHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22—12,2 *; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13b-14; 2 Tx 1,11—2,2; Ga 3,16; Lc 19,1-10. (Không cử hành lễ Thánh Martinô Porres, tu sĩ).
48TrThứ Hai. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,29-36; Tv 68,30-31.33-34.36-37; Ga 8,31b-32; Lc 14,12-14.
59XThứ Ba. Rm 12,5-16ab; Tv 130,1bcde.2.3; Mt 11,28; Lc 14,15-24.
610XThứ Tư. Rm 13,8-10; Tv 111,1b-2.4-5.9; 1 Pr 4,14; Lc 14,25-33.
711XThứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12; Tv 26,1bcde.4.13-14; Mt 11,28; Lc 15,1-10.
812XThứ Sáu. Rm 15,14-21; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 1 Ga 2,5; Lc 16,1-8.
913TrThứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1 Cr 3,9c-11.16-17); Tv 45,2-3.5-6.8-9; 2 Sb 7,16; Ga 2,13-22.
1014XCHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2 Mcb 7,1-2.9-14; Tv 16,1.5-6.8 và 15; 2 Tx 2,16—3,5; Kh 1,5a.6b; Lc 20,27-38 (hay 20,27.34-38). (Không cử hành lễ Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).
1115TrThứ Hai. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 1,1-7; Tv 138,1b-3.4-6.7-8.9-10; Pl 2,15d.16a; Lc 17,1-6.
1216ĐThứ Ba. Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 2,23—3,9; Tv 33,2-3.16-17.18-19; Ga 14,23; Lc 17,7-10.
1317XThứ Tư. Kn 6,1-11; Tv 81,3-4.6-7; 1 Tx 5,18; Lc 17,11-19.
1418XThứ Năm. Kn 7,22b—8,1; Tv 118,89.90.91.130.135.175; Ga 15,5; Lc 17,20-25.
1519XThứ Sáu. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kn 13,1-9; Tv 18,2-3.4-5ab; Lc 21,28; Lc 17,26-37.
1620XThứ Bảy. Thánh Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 18,14-16; 19,6-9; Tv 104,2-3.36-37.42-43; x. 2 Tx 2,14; Lc 18,1-8.
1721XCHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a; Tv 97,5-6.7-8.9; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,28; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4-1991] (Đ). *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh Êlisabeth Hungari).
1822XThứ Hai. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-63; Tv 118,53.61.134.150.155.158; Ga 8,12; Lc 18,35-43 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; [ngoài KT]; Mt 14,22-33).
1923XThứ Ba. 2 Mcb 6,18-31; Tv 3,2-3.4-5.6-7; 1 Ga 4,10b; Lc 19,1-10.
2024XThứ Tư. 2 Mcb 7,1.20-31; Tv 16,1bcd.5-6.8b và 15; x. Ga 15,16; Lc 19,11-28.
2125TrThứ Năm. Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Lc 11,28; Mt 12,46-50.
2226ĐThứ Sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Mcb 4,36-37.52-59; 1 Sb 29,10bcd.11abc.11d-12a.12bcd; Ga 10,27; Lc 19,45-48.
2327XThứ Bảy. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1 Mcb 6,1-13; Tv 9A,2-3.4 và 6.16 và 19; x. 2 Tm 1,10; Lc 20,27-40.
2428TrCHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. 2 Sm 5,1-3; Tv 121,1-2.3-4a.4b-5; Cl 1,12-20; Mc 11,9b.10a; Lc 23,35-43.
2529ĐThứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh tại Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). *Phụng vụ Lời Chúa: Chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo).
261-11XThứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Đn 2,31-45; Đn 3,57.58.59.60.61; Kh 2,10c; Lc 21,5-11.
272XThứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Đn 3,62.63.64.65.66.67; Kh 2,10c; Lc 21,12-19.
283XThứ Năm. Đn 6,12-28; Đn 3,68.69.70.71.72.73.74; Lc 21,28; Lc 21,20-28.
294XThứ Sáu. Đn 7,2-14; Đn 3,75.76.77.78.79.80.81; Lc 21,28; Lc 21,29-33.
305ĐThứ Bảy. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Tv 18,8.9.10.11; Mt 4,19; Mt 4,18-22.

 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2019