Lịch Phụng Vụ Tháng 05.2021, năm B | Tâm Thành

1085

THÁNG NĂM 2021

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

1-520TrThứ Bảy đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).
221TrCHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; Tv 21,26-27.28 và 30.31-32; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
322ĐThứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.
423TrThứ Ba. Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.
524TrThứ Tư. Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8.
625TrThứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.
726TrThứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
827TrThứ Bảy. Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.
928TrCHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48 *; Tv 97,1.2-3a.3b-4; 1 Ga 4,7-10; Ga 14,23; Ga 15,9-17.
1029TrThứ Hai. Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
1130TrThứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.
121-4TrThứ Tư. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
132TrThứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20 (hay lễ về Đức Mẹ: Lễ chung kính Đức Trinh Nữ Maria).
143ĐThứ Sáu. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.
154TrThứ Bảy. Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

165TrCHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay 4,1-7.11-13); Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20.
176TrThứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
187TrThứ Ba. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr). Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.
198TrThứ Tư. Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.
209TrThứ Năm. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
2110TrThứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
2211TrThứ Bảy. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b, hay Ed 37,1-14, hay Ge 3,1-5); Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.

2312ĐCHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1 và 24.29-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); [ngoài KT]; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý 24:
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

2413TrThứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Hc 17,20-24; Tv 31,1-2.5.6.7; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27).
2514XThứ Ba. Th. Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Th. Grêgôriô VII, giáo hoàng. Th. Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 35,1-12; Tv 49,5-6.7-8.14 và 23; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.
2615TrThứ Tư. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Hc 36,1.4-5a.10-17; Tv 78,8.9.11 và 13; Mc 10,45; Mc 10,32-45.
2716XThứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Hc 42,15-25; Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 8,12; Mc 10,46-52.
2817XThứ Sáu. Hc 44,1.9-13; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; x. Ga 15,16; Mc 11,11-26.
2918XThứ Bảy. Hc 51,12cd-20; Tv 18,8.9.10.11; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.
3019TrCHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Tv 32,4-5.6 và 9.18-19.20 và 22; Rm 8,14-17; x. Kh 1,8; Mt 28,16-20.
3120TrThứ Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.

 

Tâm Thành biên soạn