Lịch Phụng Vụ Tháng 06.2021, năm B | Tâm Thành

1122

Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1-621ĐThứ Ba. Thánh vịnh tuần I. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 2,9-14; Tv 111,1-2.7-8.9; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.
222XThứ Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Tob 3,1-11a.16-17a; Tv 24,2-3.4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.
323ĐThứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 6,10-11; 7,1bcde.9-17; 8,4-9a; Tv 127,1-2.3.4-5; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.
424XThứ Sáu đầu tháng. Tob 11,5-17; Tv 145,1b-2.6c-7.8-9a.9bc-10; Ga 14,23; Mc 12,35-37.
525ĐThứ Bảy đầu tháng. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 12,1.5-15.20; Tob 13,2.6.7.10 [Vulg.]; Mt 5,3; Mc 12,38-44.
626TrCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Tv 115,12-13.15-16.17-18; Dt 9,11-15; Ga 6,51; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ Thánh Norbertô, giám mục).
727XThứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr 1,1-7; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
828XThứ Ba. 2 Cr 1,18-22; Tv 118,129.130.131.132.133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
929XThứ Tư. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2 Cr 3,4-11; Tv 98,5.6.7.8.9; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
101-5XThứ Năm. 2 Cr 3,15—4,1.3-6; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
112TrThứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab (hay 1 Ga 4,10b); Ga 19,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).
123TrThứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.
134XCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2 Cr 5,6-10; [ngoài KT]; Mc 4,26-34. (Không cử hành lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
145XThứ Hai. 2 Cr 6,1-10; Tv 97,1.2b-3ab.3cd-4; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
156XThứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
167XThứ Tư. 2 Cr 9,6-11; Tv 111,1bc-2.3-4.9; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
178XThứ Năm. 2 Cr 11,1-11; Tv 110,1b-2.3-4.7-8; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
189XThứ Sáu. 2 Cr 11,18.21-30; Tv 33,2-3.4-5.6-7; Mt 5,3; Mt 6,19-23.
1910XThứ Bảy. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2 Cr 12,1-10; Tv 33,8-9.10-11.12-13; 2 Cr 8,9; Mt 6,24-34.
2011XCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Cr 5,14-17; Lc 7,16; Mc 4,35-41.
2112TrThứ Hai. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. St 12,1-9; Tv 32,12-13.18-19.20 và 22; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
2213XThứ Ba. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). St 13,2.5-18; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
2314XThứ Tư. St 15,1-12.17-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.

2415TrThứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
2516XThứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Tv 127,1-2.3.4-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4.
2617XThứ Bảy. St 18,1-15; Lc 1,46-47.48-49.50 và 53.54-55; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
2718XCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; 2 Cr 8,7.9.13-15; x. 2 Tm 1,10; Mc 5,21-43 (hay 5,21-24.35-43 *). (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).
2819ĐThứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 18,16-33; Tv 102,1b-2.3-4.8-9.10-11; Tv 94,8; Mt 8,18-22.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.

2920ĐThứ Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
3021XThứ Tư. Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma (Đ). St 21,5.8-20a; Tv 33,7-8.10-11.12-13; Gc 1,18; Mt 8,28-34.

 

Tâm Thành biên soạn