Lịch Phụng Vụ Tháng Mười 2019 năm C

1452

THÁNG MƯỜI

Ý cầu nguyện:
Cầu xin Đức Chúa Thánh Thần ban sinh khí của Người
làm phát sinh “nguồn mạch” truyền giáo mới trong Giáo hội.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng và suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và hãy thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như  tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

1-103TrThứ Ba. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính. Is 66,10-14c; Tv 130,1bcde.2.3; x. Mt 11,25; Mt 18,1-5.
24TrThứ Tư. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Tv 90,1-2.3-4ab.4c-6.10-11; Tv 102,21; Mt 18,1-5.10.
35XThứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Tv 18,8.9.10.11; Mc 1,15; Lc 10,1-12.
46TrThứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Br 1,15-22; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Tv 94,8; Lc 10,13-16.
57XThứ Bảy đầu tháng. Br 4,5-12.27-29; Tv 68,33-35.36-37; x. Mt 11,25; Lc 10,17-24.
68XCHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]: Cv 1,12-14; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Brunô, linh mục).
79TrThứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
810XThứ Ba. Gn 3,1-10; Tv 129,1b-2.3-4ab.7-8; Lc 11,28; Lc 10,38-42.
911XThứ Tư. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêonarđô, linh mục (Tr). Gn 4,1-11; Tv 85,3-4.5-6.9-10; Rm 8,15bc; Lc 11,1-4.
1012XThứ Năm. Ml 3,13-20b; Tv 1,1-2.3.4 và 6; x. Cv 16,14b; Lc 11,5-13.
1113XThứ Sáu. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Ge 1,13-15; 2,1-2; Tv 9A,2-3.6 và 16.8-9; Ga 12,31b-32; Lc 11,15-26.
1214XThứ Bảy. Ge 4,12-21; Tv 96,1-2.5-6.11-12; Lc 11,28; Lc 11,27-28.
1315XCHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2 V 5,14-17; Tv 97,1.2-3a.3b-4; 2 Tm 2,8-13; 1 Tx 5,18; Lc 17,11-19.
1416XThứ Hai. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 1,1-7; Tv 97,1bcde.2-3ab.3cd-4; Tv 94,8; Lc 11,29-32.
1517TrThứ Ba. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Tv 18,2-3.4-5; Dt 4,12; Lc 11,37-41.
1618XThứ Tư. Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 2,1-11; Tv 61,2-3.6-7.9; Ga 10,27; Lc 11,42-46.
1719ĐThứ Năm. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 3,21-30; Tv 129,1b-2.3-4.5-6ab; Ga 14,6; Lc 11,47-54.
1820ĐThứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2 Tm 4,10-17b; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 15,16; Lc 10,1-9.
1921XThứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 4,13.16-18; Tv 104,6-7.8-9.42-43; Ga 15,26b.27a; Lc 12,8-12.
2022XCHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13; Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Tm 3,14—4,2; Dt 4,12; Lc 18,1-8.
Chúa nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
2123XThứ Hai. Rm 4,20-25; Lc 1,69-70.71-72.73-75; Mt 5,3; Lc 12,13-21.
2224XThứ Ba. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Tv 39,7-8a.8b-9.10.17; Lc 21,36; Lc 12,35-38.
2325XThứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 6,12-18; Tv 123,1b-3.4-6.7-8; Mt 24,42a.44; Lc 12,39-48.
2426XThứ Năm. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 6,19-23; Tv 1,1-2.3.4 và 6; Pl 3,8-9; Lc 12,49-53.
2527XThứ Sáu. Rm 7,18-25a; Tv 118,66.68.76.77.93.94; x. Mt 11,25; Lc 12,54-59.
2628XThứ Bảy. Rm 8,1-11; Tv 23,1b-2.3-4ab.5-6; Ed 33,11; Lc 13,1-9.
2729XCHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,12-14.16-18 *; Tv 33,2-3.17-18.19 và 23; 2 Tm 4,6-8.16-18; 2 Cr 5,19; Lc 18,9-14.
281-10ĐThứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Tv 18,2-3.4-5; [ngoài KT]; Lc 6,12-19.
292XThứ Ba. Rm 8,18-25; Tv 125,1b-2ab.2cd-3.4-5.6; x. Mt 11,25; Lc 13,18-21.
303XThứ Tư. Rm 8,26-30; Tv 12,4-5.6; x. 2 Tx 2,14; Lc 13,22-30.
314XThứ Năm. Rm 8,31b-39; Tv 108,21-22.26-27.30-31; x. Lc 19,38; 2,14; Lc 13,31-35.