Wednesday, 01/04/2020

Daily Archives: 05/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 03 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 40, 16-21.34-38   Tin Mừng: Mt...

Thứ Năm, Ngày 05 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Kn 10,20-21 Lạy Chúa,...

Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 5,34-42 Tin Mừng   Ga 6,...

Thứ Năm, ngày 02 Tháng Năm, Thánh Athanaxiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ:  Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Ngày 18 Tháng Tư, Thứ Năm Tuần Thánh | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  x Gl 6,14 Chúng ta phải hãnh diện về...