Lịch Phụng Vụ Tháng Ba 2020, năm A

1533

THÁNG BA
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

1-38TmCHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Tv 50,3-4.5-6.12-13.14 và 17; Rm 5,12-19 (hay 5,12.17-19); Mt 4,4b; Mt 4,1-11.

Trong các Chúa Nhật Mùa Chay, không được cử hành Thánh lễ an táng.

29TmThứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Tv 18,8.9.10.15; 2 Cr 6,2b; Mt 25,31-46.
310TmThứ Ba. Is 55,10-11; Tv 33,4-5.6-7.16-17.18-19; Mt 4,4b; Mt 6,7-15.
411TmThứ Tư. Thánh Casimirô (Tr). Gn 3,1-10; Tv 50,3-4.12-13.18-19; Ge 2,12-13; Lc 11,29-32.
512TmThứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5,12.14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; Tv 50,12a.14a; Mt 7,7-12.
613TmThứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Tv 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Ed 18,31; Mt 5,20-26.
714TmThứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Fêlicita và thánh nữ Perpêtua, tử đạo (Đ). Đnl 26,16-19; Tv 118,1-2.4-5.7-8; 2 Cr 6,2b; Mt 5,43-48.
815TmCHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a *; Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; 2 Tm 1,8b-10; x. Mt 17,5; Mt 17,1-9. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).
916TmThứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr). Đn 9,4b-10; Tv 77,8.9.11 và 13; x. Ga 6,63c.68c; Lc 6,36-38.
1017TmThứ Ba. Is 1,10.16-20; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Ed 18,31; Mt 23,1-12.
1118TmThứ Tư. Gr 18,18-20; Tv 30,5-6.14.15-16; Ga 8,12; Mt 20,17-28.
1219TmThứ Năm. Gr 17,5-10; Tv 1,1-2.3.4 và 6; x. Lc 8,15; Lc 16,19-31.
1320TmThứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28a; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Ga 3,16; Mt 21,33-43.45-46. Kỳ niệm 7 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (13/03/2013)
1421TmThứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Lc 15,18; Lc 15,1-3.11-32.
1522TmCHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; Rm 5,1-2.5-8; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42 (hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
1623TmThứ Hai. 2 V 5,1-15a; Tv 41,2.3; 43,3.4; x. Tv 130,5.7; Lc 4,24-30.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Tv 94,1-2.6-7ab.7c-9; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42.

1724TmThứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục (Tr). Đn 3,25.34-43; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ge 2,12-13; Mt 18,21-35.
1825TmThứ Tư. Th. Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Đnl 4,1.5-9; Tv 147,12-13.15-16.19-20; x. Ga 6,63c.68c; Mt 5,17-19.
1926TrThứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Tv 83,5; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
2027TmThứ Sáu. Hs 14,2-10; Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17; Mt 4,17; Mc 12,28b-34.
2128TmThứ Bảy. Hs 6,1-6; Tv 50,3-4.18-19.20-21ab; Tv 94,8; Lc 18,9-14.
2229TmCHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 5,8-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41 (hay 9,1.6-9.13-17.34-38).
2330TmThứ Hai. Thánh Tubiriô Môgrôvêjô, giám mục (Tr). Is 65,17-21; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Am 5,14; Ga 4,43-54.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Tv 25,1.7-8a.8b-9abc.13-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41.

241-3TmThứ Ba. Ed 47,1-9.12; Tv 45,2-3.5-6.8-9; Tv 50,12a.14a; Ga 5,1-3a.5-16.
252TrThứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 *; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; Ga 1,14ab; Lc 1,26-38.
LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

263TmThứ Năm. Xh 32,7-14; Tv 105,19-20.21-22.23; Ga 3,16; Ga 5,31-47.
274TmThứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Tv 33,17-18.19-20.21 và 23; Mt 4,4b; Ga 7,1-2.10.25-30.
285TmThứ Bảy. Gr 11,18-20; Tv 7,2-3.9bc-10.11-12; x. Lc 8,15; Ga 7,40-53.
LƯU Ý 13:

Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

296TmCHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; Rm 8,8-11; Ga 11,25a.26; Ga 11,1-45 (hay 11,3-7.17.20-27.33b-45).
307TmThứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ed 33,11; Ga 8,1-11.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-37; Tv 16,1.6-7.8b và 15; Ga 11,25a.26; Ga 11,1-45.

318TmThứ Ba. Ds 21,4-9; Tv 101,2-3.16-18.19-21; [ngoài KT]; Ga 8,21-30.

 

Tâm Thành biên soạn