Thánh Lễ hàng tuần cầu (27.11) cho án Tuyên Thánh và cho San Jose CA

1555