Thánh lễ hàng tuần (20.11) cầu cho án Tuyên Thánh Cha Diệp

996