Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Một 2020 năm A

1077

THÁNG MƯỜI MỘT

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

DL
    AL
  Màu
lễ phục
                      Ngày lễ
1-1116TrCHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; Tv 23,1bc-2.3-4ab.5-6; 1 Ga 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a.
LƯU Ý 26:

Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

  1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng phải nhường lại cho các linh hồn và mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
  2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).
  3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
217TmThứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ với hai lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v…, 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

318XThứ Ba. Thánh vịnh tuần III. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 2,5-11; Tv 21,26b-27.28-30ab.30e.31-32; Mt 11,28; Lc 14,15-24.
419TrThứ Tư. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 2,12-18; Tv 26,1.4.13-14; 1 Pr 4,14; Lc 14,25-33.
520XThứ Năm đầu tháng. Pl 3,3-8a; Tv 104,2-3.4-5.6-7; Mt 11,28; Lc 15,1-10.
621XThứ Sáu đầu tháng. Pl 3,17—4,1; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; 1 Ga 2,5; Lc 16,1-8.
722XThứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Tv 111,1b-2.5-6.8a và 9; 2 Cr 8,9; Lc 16,9-15.
823XCHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16; Tv 62,2.3-4.5-6.7-8; 1 Tx 4,13-18 (hay 4,13-14); Mt 24,42a.44; Mt 25,1-13.
924TrThứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1 Cr 3,9c-11.16-17); Tv 45,2-3.5-6.8-9; 2 Sb 7,16; Ga 2,13-22.
1025TrThứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tt 2,1-8.11-14; Tv 36,3-4.18 và 23.27 và 29; Ga 14,23; Lc 17,7-10.
1126TrThứ Tư. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Tt 3,1-7; Tv 22,1b-3a.3bc-4.5.6; 1 Tx 5,18; Lc 17,11-19.
1227ĐThứ Năm. Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Plm 7-20; Tv 145,7.8-9a.9bc-10; Ga 15,5; Lc 17,20-25.
1328XThứ Sáu. 2 Ga 4-9; Tv 118,1.2.10.11.17.18; Lc 21,28; Lc 17,26-37.
1429XThứ Bảy. 3 Ga 5-8; Tv 111,1-2.3-4.5-6; x. 2 Tx 2,14; Lc 18,1-8.
151-10XCHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31; Tv 127,1-2.3.4-5; 1 Tx 5,1-6; Ga 15,4a.5b; Mt 25,14-30 (hay 25,14-15.19-21 *). Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4-1991] (Đ). *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
162XThứ Hai. Thánh Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 1,1-4; 2,1-5; Tv 1,1-2.3.4 và 6; Ga 8,12; Lc 18,35-43.
173TrThứ Ba. Thánh Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kh 3,1-6.14-22; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; 1 Ga 4,10b; Lc 19,1-10.
184XThứ Tư. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 4,1-11; Tv 150,1b-2.3-4.5-6; x. Ga 15,16; Lc 19,11-28 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; [ngoài KT]; Mt 14,22-33).
195XThứ Năm. Kh 5,1-10; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Tv 94,8; Lc 19,41-44.
206XThứ Sáu. Kh 10,8-11; Tv 118,14.24.72.103.111.131; Ga 10,27; Lc 19,45-48.
217TrThứ Bảy. Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Lc 11,28; Mt 12,46-50.
228TrCHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Ed 34,11-12.15-17; Tv 22,1-2a.2b-3.5.6; 1 Cr 15,20-26.28; Mc 11,9b.10a; Mt 25,31-46. (Không cử hành lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).
239XThứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 14,1-3.4b-5; Tv 23,1bc-2.3-4ab.5-6; Mt 24,42a.44; Lc 21,1-4.
2410ĐThứ Ba. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh tại Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
2511XThứ Tư. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 15,1-4; Tv 97,1.2-3ab.7-8.9; Kh 2,10c; Lc 21,12-19.
2612XThứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Tv 99,1b-2.3.4.5; Lc 21,28; Lc 21,20-28.
2713XThứ Sáu. Kh 20,1-4.11—21,2; Tv 83,3.4.5-6a và 8a; Lc 21,28; Lc 21,29-33.
2814XThứ Bảy. Kh 22,1-7; Tv 94,1-2.3-5.6-7ab; Lc 21,36; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2020

LƯU Ý 1:

Năm Phụng Vụ bắt đầu từ Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, nghĩa là ngay từ cuối năm Dương Lịch.
Như vậy, Năm Phụng Vụ 2021 bắt đầu từ ngày 29-11-2020, và được ghi là Năm Phụng Vụ 2020-2021.

MÙA VỌNG

“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là Mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là Mùa để qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Ki-tô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như Mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

LƯU Ý 2:
  1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).
  2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16-12:
  3. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).
  4. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  5. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
  6. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của Mùa Phụng Vụ này (OCM, số 32).

THÁNG MƯỜI MỘT 2020

DLALMàu
lễ phục
Ngày lễ
29-1115-10TmCHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: Năm B. Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Tv 79,2-3.15-16.18-19; 1 Cr 1,3-9; Tv 84,8; Mc 13,33-37.


Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

30
16ĐThứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Tv 18,8.9.10.11; Mt 4,19; Mt 4,18-22.