Lịch Phụng Vụ Tháng Một 2020, năm A

1347

THÁNG MỘT

1-17TrThứ Tư. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

LƯU Ý 9:
Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Một:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
  2. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
28TrThứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Dt 1,1-2; Ga 1,19-28.
39TrThứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29—3,6; Tv 97,1.3cd-4.5-6; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,6-11; Tv 112,1-2.3-4.5-6; Đn 3,52b; Lc 2,16-21).
410TrThứ Bảy đầu tháng. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

511TrCHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12.
612TrThứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1 Ga 3,22—4,6; Tv 2,7bc-8.10-12a; x. Mt 4,23; Mt 4,12-17.23-25.
713TrThứ Ba. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1 Ga 4,7-10; Tv 71,1-2.3-4.7-8; Lc 4,18; Mc 6,34-44.
814TrThứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Tv 71,1-2.10.12-13; x. 1 Tm 3,16; Mc 6,45-52.
915TrThứ Năm. 1 Ga 4,19—5,4; Tv 71,1-2.14 và 15bc.17; Lc 4,18; Lc 4,14-22a.
1016TrThứ Sáu. 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mt 4,23; Lc 5,12-16.
1117TrThứ Bảy. 1 Ga 5,14-21; Tv 149,1-2.3-4.5 và 6a và 9b; Mt 4,16; Ga 3,22-30.
1218TrCHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7; Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10; Cv 10,34-38; x. Mc 9,7; Mt 3,13-17.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẴN (II).

1319XThứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 Sm 1,1-8; Tv 115,12-13.14-17.18-19; Mc 1,15; Mc 1,14-20.
1420XThứ Ba. 1 Sm 1,9-20; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21-28.
1521XThứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20; Tv 39,2 và 5.7-8a.8b-9.10; Ga 10,27; Mc 1,29-39.
1622XThứ Năm. 1 Sm 4,1-11; Tv 43,10-11.14-15.24-25; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.
1723TrThứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1 Sm 8,4-7.10-22a; Tv 88,16-17.18-19; Lc 7,16; Mc 2,1-12.
1824XThứ Bảy. 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Lc 4,18; Mc 2,13-17. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
1925XCHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; Tv 39,2 và 4.7-8a.8b-9.10; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34.
2026XThứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1 Sm 15,16-23; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Dt 4,12; Mc 2,18-22.
2127ĐThứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Sm 16,1-13; Tv 88,20.21-22.27-28; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28.
2228XThứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Tv 143,1b.2.9-10; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6.
2329XThứ Năm. 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Tv 55,2-3.9-10a.10b-11.12-13; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12.
2430TrThứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Sm 24,3-21; Tv 56,2.3-4.6 và 11; 2 Cr 5,19; Mc 3,13-19.

LƯU Ý 10:
Hôm nay là ngày cuối năm Kỷ Hợi, có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 376).

NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ 2020

251-1TrThứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 1 Tx 5,16-26.28; Lc 11,28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26 (hay Tv 29,2.5-6.11-12.13 (hay Tv 71,3.7-8.12-13.17); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); [ngoài KT] (hay 1 Ga 2,5 hay Ga 14,23); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 Ga 14,23-27).

262XCHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Is 8,23b—9,3; Tv 26,1.4.13-14; 1 Cr 1,10-13.17; x. Mt 4,23; Mt 4,12-23 (hay 4,12-17).

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6; Ep 6,1-4.18-23; Tv 111,1-2; Mt 15,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục).

273XThứ Hai. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2 Sm 5,1-7.10; Tv 88,20.21-22.25-26; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,22-30.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): St 2,4b-9.15; Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24; Cv 20,32-35; Ga 15,4a.5b; Mt 25,14-30.

284TrThứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 6,12b-15.17-19; Tv 23,7.8.9.10; x. Mt 11,25; Mc 3,31-35.
295XThứ Tư. 2 Sm 7,4-17; Tv 88,4-5.27-28.29-30; [ngoài KT]; Mc 4,1-20.
306XThứ Năm. 2 Sm 7,18-19.24-29; Tv 131,1-2.3-5.11.12.13-14; Tv 118,105; Mc 4,21-25.
317TrThứ Sáu. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Tv 50,3-4.5-6a.6bcd-7.10-11; x. Mt 11,25; Mc 4,26-34.