Lịch Phụng Vụ tháng Tư năm 2024

114

Tâm Thành biên soạn

THÁNG TƯ

Ý CẦU NGUYỆN:
CẦU CHO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ

Xin cho nhân phẩm và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và tình trạng phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới được chấm dứt.

DL             AL           Màu lễ phục

1-423-2TrTHỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2.5.7-11; Tv 117,24; Mt 28,8-15.
224TrTHỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Tv 32,4-5.18-20.22; Tv 117,24; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
325TrTHỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Tv 104,1-4.6-9; Tv 117,24; Lc 24,13-35.
426TrTHỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Tv 8,2.5-9; Tv 117,24; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
527TrTHỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Tv 117,1-2.4.22-27; Tv 117,24; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).
628TrTHỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Tv 117,1.14-21; Tv 117,24; Mc 16,9-15.
729TrCHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; Tv 117,2-4.13-15.22-24; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,29; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).
830TrThứ Hai. LỄ TRUYỀN TINLễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 *; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; Ga 1,14ab; Lc 1,26-38.

LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

91-3TrThứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,32-37; Tv 92,1ab.1cd-2.5; Ga 3,14-15; Ga 3,7b-15.

LƯU Ý 23:

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
  2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
102TrThứ Tư. Cv 5,17-26; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 3,16; Ga 3,16-21.
113ĐThứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Tv 33,2 và 9.17-18.19-20; Ga 20,29; Ga 3,31-36.
124TrThứ Sáu. Cv 5,34-42; Tv 26,1.4.13-14; Mt 4,4b; Ga 6,1-15.
135TrThứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; [ngoài KT]; Ga 6,16-21.
146TrCHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; Tv 4,2.4.7-8.9; 1 Ga 2,1-5a; x. Lc 24,32; Lc 24,35-48.
157TrThứ Hai. Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29.
168TrThứ Ba. Cv 7,51—8,1a; Tv 30,3cd-4.6 và 7b và 8a.17 và 21ab; Ga 6,35ab; Ga 6,30-35.
179TrThứ Tư. Cv 8,1b-8; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a; x. Ga 6,40; Ga 6,35-40.
1810TrThứ Năm. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
1911TrThứ Sáu. Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
2012TrThứ Bảy. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
2113TrCHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 4,8-12; Tv 117,1 và 8-9.21-23.26 và 21 và 29; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,14; Ga 10,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
2214TrThứ Hai. Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10.
2315TrThứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
2416TrThứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 12,24—13,5a; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Ga 8,12; Ga 12,44-50.
2517ĐThứ Năm. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Tv 88,2-3.6-7.16-17; 1 Cr 1,23a.24b; Mc 16,15-20.
2618TrThứ Sáu. Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
2719TrThứ Bảy. Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
2820TrCHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; Tv 21,26-27.28 và 30.31-32; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục).
2921TrThứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
3022TrThứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.

Tâm Thành biên soạn