Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 08/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 14 Tháng Năm, Thánh Mathia, Tông Đồ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ:  Ga 15, 1 Chúa nói: Không phải anh em đã...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 2, 2018 – July 8, 2018

July 2, 2018 « July 1  |  July 3 » DAILY MEDITATION by Fr. Peter Tran In the first reading, Amos performed his ministry as prophet in Northern Israel during...

Panô Chúa Nhật XXVII Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 10,2-16 Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Một...

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 5, 14-21 Tin Mừng  ...

Ngày 14 Tháng Năm, Chúa Nhật V Phục Sinh, A | Lời Chúa Trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc 1:   Cv 6,1-7 Bài đọc 2: ...