Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 06/07/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh năm B

Tóm ý: Ma-ri-a, ngày đầu tuần Ra thăm mộ Chúa, lòng thuần nhớ thương. Tảng đá to lớn vô phương! Lăn ra bên cạnh! phô trương điều gì? Quay...

Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Anrê ở Amalfi, Ý

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên Phêrô, Anrê, Gioan và Giacôbê. Bốn môn đệ quê làng Bethsaida, chài lưới, được Chúa gọi đầu tiên và đồng hành...

Chúa Nhật Lễ Lá, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Tin Mừng  Mt 21,1-11 Bài đọc 1:   Is...

Ngày 12 Tháng Năm, Chúa Nhật 4 Phục Sinh | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ. Ca nhập...

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng Mời một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Tin Mừng: Lc...