Ý nghĩa chữ lồng IHS trong các nhà thờ Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

723


Kiểu viết chữ lồng IHS mang ý nghĩa gì
trong các nhà thờ Công Giáo?

Bạn có thể nhìn thấy chữ IHS trên thánh giá, trên ảnh chuộc tội, trên cửa kiếng nhà thờ, trên nhà tạm, trên bàn thờ v..v.. trong các nhà thờ Công Giáo?

IHS muốn nói lên điều gì?

Kiểu lồng chữ IHS là hình thức rút gọn tên Giêsu trong tiếng Hy Lạp:

  • ΙΗΣΟΥΣ. (Σ or “sigma” = “S”).

Kiểu viết chữ lồng nầy cũng gọi là kiểu lồng tên Chúa Kitô bằng cách dùng 3 ký tự đầu tên Chúa Giêsu = ΙΗΣ.

Biểu tượng nầy rất phổ biến thời Trung Cổ, thời cao điểm của việc sùng kính tên Chúa Giêsu. Cả Thánh Ignatio of Loyola cũng đã ứng dụng kiểu lồng chữ tên Chúa Giêsu nầy trên những tác phẩm nghệ thuật cho Hội Dòng Chúa Giêsu.

Nên sau khi biết điều nầy, mỗi khi nhìn thấy chữ IHS, bạn hãy nghĩ về Chúa Giêsu.

The Meaning of IHS in Catholic Churches

What does the IHS mean in Catholic churches?

You may notice the letters IHS on the cross, crucifix, stained glass window, tabernacle, altar, etc. within Catholic churches.

What does IHS stand for?

The IHS monogram is a shortened form of the Greek word for Jesus: ΙΗΣΟΥΣ. (Σ or “sigma” = “S”). It is sometimes called the Christogram as the first three letters of Jesus’ name.

This symbol grew in popularity during the Middle Ages when devotion to the Holy Name of Jesus was on the rise. St. Ignatius of Loyola even adopted it to use in artwork representing the Society of Jesus.

So, the next time you see the letters IHS, think of Jesus.

Tuyên Trần diễn dịch

***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: