Tuesday, 16/08/2022

Tin xem nhiều

Thứ Năm 14.07.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh...

Chúa Nhật 33 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=Q64SkUzlKJw ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu 12.11, Thánh Giôsaphát, Giám mục | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ Vì lề luật Chúa, thánh Giô-sa-phát đã chiến đấu đến hơi...

Cầu xin chắc chắn được nhận lời

By phanxicovn Ronald Rolheiser, 2009-11-29 Có nhiều đoạn trong Phúc Âm, Đức Giê-su bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta xin điều gì đó...

Thứ Sáu, ngày 05 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ: Tv 53,3-4 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh...