Ý nghĩa của Manna trong Kinh Thánh | Sổ tay Giáo Lý Viên

1311

Ý nghĩa của Manna trong Kinh Thánh

Manna là bánh ban xuống từ trời để nuôi sống dân Do Thái trong Cựu Ước.

Căn cứ vào tiếng Do Thái thì Manna bắt nguồn từ “Man” có nghĩa là “Quà tặng“. Nên Manna là quà Chúa ban tặng cho dân.

Khi người Do Thái lưu lạc trong sa mạc, họ than phiền vì đói khát. Chính họ cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ đất Ai Cập, dù làm thân nô lệ nhưng còn có thức ăn.

Sau khi xảy ra chuyện phàn nàn nầy, Chúa bảo ông Môsê rằng Người sẽ ban bánh xuống như mưa sa xuống cho dân ăn thỏa thuê. Mỗi sáng dân chúng và thu nhặt bánh đủ ăn trong ngày.

https://sliderenderer.global.ssl.fastly.net/v1/presentations/34d4b379-067a-4c26-b258-caddfc966be2/items/47d4fe9a-75aa-4c81-bce3-c35be9670bac/slides/0/Image?userRevision=6687&userIdForRevision=4988086&width=1024

Trong Tân Ước Chúa Giêsu tuyên bố Người là bánh hằng sống được ban xuống bởi Trời (Gioan chương 6). Thay vì ban bánh từ trời, Thiên Chúa ban Con Ngài thành bánh hằng ngày cho Giáo Hội.

The Meaning of Manna in the Bible

Manna is the bread from heaven sent by God to the Israelites in the Old Testament.

The word “manna” is based on the Hebrew word “man” which means “gift”. The manna, therefore, was a gift from God.

When the Israelites wandered in the desert, they complained about being hungry. They felt regret for leaving Egypt because at least in slavery they had food to eat.

After the complaints, God told Moses he would rain down bread from heaven for the people to eat. Each morning they would go out and gather the bread and eat it that day.

In the New Testament, Jesus refers to himself as the “bread of life” that comes down from heaven (John 6). Instead of feeding his people with bread from heaven, God sent his son to be the Church’s daily bread.

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: