Thánh lễ đầu tháng (01.10) cầu cho gia đình Thánh Quí.

521