Thánh lễ đầu tháng (01.11) cầu cho Gia đình Thánh Quí

488