Những đại tiên tri và tiểu tiên tri trong Cựu Ước | Sổ tay Giáo Lý Viên

1214

Những quyển sách trong Kinh Thánh Cựu Ước thường phân chia 2 loại tiên tri: Đại tiên tri và tiểu tiên tri. Có rất nhiều tiên tri trong suốt thời Cựu Ước và nhiều tiên tri có những quyển sách riêng trong Kinh Thánh.

Tiên tri Êlia

Thế nào là một tiên tri?

http://basicmormonbeliefs.com/wp-content/uploads/2011/09/noah-and-the-ark-1024x684.jpg

Trong Cựu Ước, tiên tri là những người được Chúa kêu gọi để làm phát ngôn viên cho Chúa. Những tiên tri truyền đạt những lệnh truyền của Chúa để làm cho vua chúa và dân Chúa thay đổi đường lối sống cho tốt hơn. Những thông điệp nầy không thiên về những tiên đoán tương lai hơn là nhằm điều chỉnh lối sống của dân Chúa trong hiện tại. Cho dù những lệnh truyền nầy cách chung rất bao quát, nhưng trọng tâm vẫn là qui vào 2 mệnh lệnh chính: Đó là kính Chúa và yêu người.

  • Hãy kính yêu Thiên Chúa: Những tiên tri đã chỉ trích những vua chúa, dân Do Thái và dân Giuđa về tội thờ lạy tà thần, ngẫu tượng.
  • Hãy yêu thương tha nhân: Những tiên tri đã chỉ trích những theo đuổi đầy tham vọng của các chính trị gia và các tư tế mà bỏ quên người nghèo.

Các tiên tri cũng thường xuyên nói về ngày giờ của Thiên Chúa trong tương lai. Trong ngày ấy Thiên Chúa sẽ xét xử dân chúng và Đấng Thiên Sai đang đến sẽ thống trị toàn dân trong công bình chính trực.

Trnava – The neo-gothic fresco of big prophets Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel by Leopold Bruckner from end of 19. cent. in Saint Nicholas church.

Sự phân biệt hay xếp loại đại tiên tri và tiểu tiên tri dựa trên những quyển sách dài hay ngắn của họ: Đại tiên tri có sách dài hơn và Tiểu Tiên tri có sách ngắn hơn.

  • Đại tiên tri là những quyển sách của Isaia, Giêrêmia, Edzêkiel, Daniel và cũng như thế sách Ai Ca và Barúc.
  • Mười hai Tiểu tiên tri là: Hôsê – Giôen – Amốt – Obadia – Giôna – Mica – Nakhum – Khabacúc – Sôphônia – Hácgai – Dacaria – Malaki.  Ngoài ra cũng có một số tiên tri tên, tuổi khác là: Môsê – Sanuel – Nathan – Elijah – Elisha…
Tiên tri Daniel
Tiên tri Ezechiel
Tiên tri Giêrêmia

The Old Testament Prophets (Major and Minor)

The Books of the Old Testament are often divided into the “Major Prophets” and “Minor Prophets.” There are many prophets throughout the Old Testament and many of them have their own books in the Bible.

What is a prophet?

In the Old Testament, the prophets were people called by God to be his spokespersons. They passed on messages from God to convince kings and God’s people to change their ways. Their messages were less about predicting the future than changing the behaviors of God’s people in the present.

https://destinykids.org/wp-content/uploads/2020/10/junior-high-ministry-lesson-on-gods-love.jpg

Although this might be too broad a generalization, the main message of the prophets aligned well with the two greatest commandments: Love God and love your neighbor.

  • Love God: The prophets criticized kings and the people of Israel and Judah for idolatry and worshipping false gods.
  • Love your neighbor: The prophets criticized the greed of politicians and priests that did not care for the poor.

They did often speak of a future Day of the Lord, when God would judge the people, and the coming of the Messiah who would rule over them with justice.

The distinction between the Major Prophets and Minor Prophets describes the length of the prophetic books in the Bible. The Major Prophets had longer books attributed to them, while the Minor Prophets had much shorter books.

Tiên tri Malachi

The Major Prophets are the books of: – Isaiah – Jeremiah – Ezekiel – Daniel – Also: Lamentations and Baruch.

  • The Twelve Minor Prophets are: 1. Hosea, 2. Joel, 3. Amos, 4. Obadiah, 5. Jonah, 6. Micah, 7. Nahum, 8. Habakkuk, 9. Zephaniah, 10. Haggai, 11. Zechariah, 12. Malachi.
  • Among the many other prophets in the Old Testament are Moses, Samuel, Nathan, Elijah, Elisha, etc.
Tiên tri Baruch

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: