Lịch Phụng Vụ Tháng 05.2022, năm C | Tâm Thành

104

Tâm Thành biên soạn

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

       DL            AL       Màu lễ phục

1-5 1-4 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 5,27-32.40b-41; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Kh 5,11-14; [ngoài KT]; Ga 21,1-19 (hay 21,1-14). (Không cử hành lễ Thánh Giuse Thợ).
2 2 Tr Thứ Hai. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29.
3 3 Đ Thứ Ba. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.
4 4 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a; x. Ga 6,40; Ga 6,35-40.
5 5 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
6 6 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
7 7 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
8 8 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 13,14.43-52; Tv 99,1-2.3.5; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,14; Ga 10,27-30.
9 9 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10.
10 10 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
11 11 Tr Thứ Tư. Cv 12,24—13,5a; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Ga 8,12; Ga 12,44-50.
12 12 Tr Thứ Năm. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 13,13-25; Tv 88,2-3.21-22.25 và 27; x. Kh 1,5ab; Ga 13,16-20.
13 13 Tr Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6 (hay lễ về Đức Mẹ: Lễ chung kính Đức Trinh Nữ Maria: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).
14 14 Đ Thứ Bảy. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.
15 15 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 14,21-27; Tv 144,8-9.10-11.12-13; Kh 21,1-5a; Ga 13,34; Ga 13,31-33a.34-35.
16 16 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
17 17 Tr Thứ Ba. Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.
18 18 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr) tử đạo (Đ). Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8.
19 19 Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.
20 20 Tr Thứ Sáu. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
21 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.
22 22 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, nữ tu).
23 23 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
24 24 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.
25 25 Tr Thứ Tư. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
26 26 Tr Thứ Năm. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.
27 27 Tr Thứ Sáu. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 18,9-18; Tv 46,2-3.4-5.6-7; x. Lc 24,46.26; Ga 16,20-23a.
28 28 Tr Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
29 29 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Dt 9,24-28; 10,19-23); Mt 28,19a.20b; Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).
30 1-5 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
31 2 Tr Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.