Lịch Phụng Vụ Tháng Năm 2020, năm A

503

Tâm Thành biên soạn

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

https://2.bp.blogspot.com/_k7byO4d1X9c/TU8C6yrxbPI/AAAAAAAAAMY/CNIUyGTZE3w/s1600/virgin-mary-0107.jpg

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

1-5 9 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).
2 10 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
3 11 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 2,14a.36-41; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,14; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ).
4 12 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10.
5 13 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
6 14 Tr Thứ Tư. Cv 12,24—13,5a; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Ga 8,12; Ga 12,44-50.
7 15 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Tv 88,2-3.21-22.25 và 27; x. Kh 1,5ab; Ga 13,16-20.
8 16 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
9 17 Tr Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
10 18 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,6; Ga 14,1-12.
11 19 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
12 20 Tr Thứ Ba. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.
13 21 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8 (hay lễ về Đức Mẹ: Lễ chung kính Đức Trinh Nữ Maria).
14 22 Đ Thứ Năm. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.
15 23 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
16 24 Tr Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.
17 25 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; Tv 65,1-3.4-5.6-7.16 và 20; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,23; Ga 14,15-21.
18 26 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan I, giáo hoàng (Tr). Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
19 27 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.
20 28 Tr Thứ Tư. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
21 29 Tr Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.
22 30 Tr Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 18,9-18; Tv 46,2-3.4-5.6-7; x. Lc 24,46.26; Ga 16,20-23.
23 1-4N Tr Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

24 2 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23; Mt 28,19a.20b; Mt 28,16-20.
25 3 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
26 4 Tr Thứ Ba. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.
27 5 Tr Thứ Tư. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.
28 6 Tr Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
29 7 Tr Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
30 8 Tr Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b, hay Ed 37,1-14, hay Ge 3,1-5); Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.

31 9 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13; [ngoài KT]; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên. (Không cử hành lễ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH).
LƯU Ý 24:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.