Home Truyền thông Hòm bia Giao Ước là gì? (và chứa đựng gì bên trong?) | Sổ tay Giáo Lý Viên

Hòm bia Giao Ước là gì? (và chứa đựng gì bên trong?) | Sổ tay Giáo Lý Viên

0
Hòm bia Giao Ước là gì? (và chứa đựng gì bên trong?) | Sổ tay Giáo Lý Viên

Hòm bia Giao Ước là gì?
(và chứa đựng gì bên trong?)

Hòm Bia Giao Ước là gì? Sách Xuất Hành mô tả rằng: Hòm Bia Giao Ước do Người Do Thái làm để giữ Bia Đá khắc Mười Điều Răn Chúa truyền.

Moses và Joshua trước Hòm Bia
Trong Hòm Bia chứa BIa Đá 10 Điều Răn, Cây gậy Aaron và Manna.

Trong Hòm Bia cũng chứa đựng cây gậy của ông AaronManna mà Chúa đã ban xuống nuôi sống dân Do Thái. Hòm Bia làm bằng gỗ tẩm keo và dát vàng. Trên nắp Hòm Bia, có 2 thiên thần đứng đối mặt nhau. Người ta cũng làm 4 vòng khoen hai bên Hòm Bia để luồn đòn gỗ mà khiêng Hòm Bia.

Người Do Thái mang Hòm Bia theo trong suốt 40 năm lòng vòng trong hoang địa. Khi họ dừng đóng trại, họ đặt Hòm Bia trong một lều gọi là Nhà Tạm (nơi Chúa cư ngụ).

Hòm Bia đã giúp cho Joshua và dân của ông chiến thắng trận Giêricô.
Ông Joshua qua sông Jordan với Hòm Giao Ước.

Hòm Bia là sức mạnh cho Dân Chúa trong những trận chiến. Hòm Bia đã giúp cho Joshua và dân của ông chiến thắng trận Giêricô. Hòm Bia bị thất lạc trong trận chiến với người Philistine, nhưng sau 7 tháng, họ phải trả lại cho dân Do Thái.

Vua David kiệu Hòm Bia vào Giêrusalem.

Vua David kiệu Hòm Bia vào Giêrusalem với niềm vui khôn tả. Con của David là Vua Salomon đã xây dựng đền thờ Giêrusalem để chứa đựng Hòm Bia Giao Ước thay vì lều tạm mà họ đã sử dụng cho tới ngày ấy.

Năm 587 trước Công Nguyên, quân đội Babylon chiến thắng và tiêu huỷ đền thờ Giêrusalem. Số phận của Hòm Bia Giáo Ước vẫn còn trong bí ẩn. Theo Sách Esdra, quyền thứ Nhất thì những gì chứa trong Hòm Bia Giao Ước đã bị quân đội Babylon lấy đi còn chính Hòm Bia thì không thấy đề cập đến.

What was the Ark of the Covenant
(and What is Inside?)

What was the Ark of the Covenant? The Book of Exodus describes the Ark of the Covenant that the Israelites created to hold the tablets with the Ten Commandments. It also contained Aaron’s rod and some of the manna that God sent to feed the Israelites.

The Ark was made with acacia wood and covered in gold. At the top of the ark stood two cherubim (angels) facing each other. It had four rings on the sides so that large staves could be used to carry the ark.

The Israelites carried the Ark with them while they wandered the desert for forty years. When they stopped to make camp, they put the Ark in a tent called the Tabernacle (dwelling place for God).

The Ark was often a source of strength for God’s people in battle. It helped Joshua and his people win the battle of Jericho. The Ark was lost in a battle with the Philistines, but they returned it to the Israelites after seven months.

King David brought the Ark into the city of Jerusalem with great joy. His son, King Solomon, built the Temple in Jerusalem for the Ark of the Covenant instead of the Tabernacle they used up to that point.

Hòm Bia lúc ông Moses cho xây dựng Nhà Tạm. (Xuất Hành 40, 17-19)

In 587 BC, the Babylonians conquered Jerusalem and destroyed the Temple. The fate of the Ark of the Covenant remains a mystery. According to the First book Esdras, the contents of the Ark were taken away by the Babylonians but no mention of the Ark was ever made.

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: