Hoa ba cánh, biểu tượng Kitô giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

1119

Hoa ba cánh, biểu tượng Kitô giáo

Hoa ba cánh xòe là một biểu tượng phổ biến trong Kitô giáo.
Thánh Patrick dùng hoa 3 cánh xòe nầy ở Ái Nhĩ Lan để dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dạy rằng: Một Chúa duy nhất nhưng có 3 ngôi vị: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.

Đây chính là ý nghĩa của hoa 3 cánh xòe:

  • Ba lá tượng trưng cho Ba Ngôi Vị trong mầu nhiệm Ba Ngôi (Cha, Con và Thánh Thần).
  • Chung một thân: Tượng trưng Thiên Chúa cùng một bản thể.

Hoa ba cánh xòe thỉnh thoảng cũng được mô tả thành hình trái tim có ý diễn tả Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu chia sẻ giữa Ba Ngôi Vị Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ xuống thế giới.

Khi chúng ta thấy Hoa Ba cánh xòe được trang trí trong lễ Thánh Patrick vào tháng Ba, xin hãy nhớ ý nghĩa siêu nhiên của biểu tượng nầy: Một Chúa có 3 Ngôi Vị (Cha, Con và Thánh Thần).

 

The Christian Symbolism of the Shamrock

The shamrock is a popular symbol in Christianity.

St. Patrick used the shamrock (or three-leafed clover) in Ireland to teach about God as the Holy Trinity.

The Trinity: God is one substance with three persons: Father, Son and Holy Spirit.

Here is the Christian meaning of the shamrock symbol:

  • Three Leaves = God is Three Persons of the Trinity (Father, Son, and Holy Spirit)
  • One Stem = God is One Substance.

The shamrock is sometimes depicted with heart-shaped leaves to show that God is love. God is the love that is shared between each person of the Trinity. That love is poured out to the whole world.

When you see the shamrock decorations for St. Patrick’s Day in March, remember the spiritual meaning of the symbol: One God, Three Persons (Father, Son and Holy Spirit).

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: