Lịch Phụng Vụ tháng Năm năm 2024 B

85

Tâm Thành biên soạn

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

Ý CẦU NGUYỆN: CẦU CHO VIỆC ĐÀO TẠO TU SĨ VÀ CHỦNG SINH

Xin cho cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi qua việc đào tạo về nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đồng, để họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

DL             AL         Màu lễ phục

1-5

23-3TrThứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).

2

24TrThứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.

3

25ĐThứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.

4

26TrThứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21.

5

27TrCHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48 *; Tv 97,1.2-3a.3b-4; 1 Ga 4,7-10; Ga 14,23; Ga 15,9-17.

6

28TrThứ Hai. Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.

7

29TrThứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.

8

1-4TrThứ Tư. Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.

9

2TrThứ Năm. Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.

10

3TrThứ Sáu. Cv 18,9-18; Tv 46,2-3.4-5.6-7; x. Lc 24,46.26; Ga 16,20-23.

11

4TrThứ Bảy. Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

12

5TrCHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay 4,1-7.11-13); Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo).

13

6TrThứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

14

7ĐThứ Ba. THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Ga 15,16; Ga 15,9-17.

15

8TrThứ Tư. Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.

16

9TrThứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.

17

10TrThứ Sáu. Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.

18

11TrThứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b, hay Ed 37,1-14, hay Ge 3,1-5); Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.

19

12ĐCHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1 và 24.29-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); [ngoài KT]; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý 24:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa Nhật Hiện Xuống)

20

13TrThứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần III. Gc 3,13-18; Tv 18,8.9.10.15; x. 2 Tm 1,10; Mc 9,14-29 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27. (Không cử hành lễ Thánh Bernađinô Siêna, linh mục).

21

14XThứ Ba. Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Gc 4,1-10; Tv 54,7-8.9-10a.10b-11a.23; Gl 6,14; Mc 9,30-37.

22

15XThứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Gc 4,13-17; Tv 48,2-3.6-7.8-10.11; Ga 14,6; Mc 9,38-40.

23

16XThứ Năm. Gc 5,1-6; Tv 48,14-15ab.15cd-16.17-18.19-20; x. 1 Tx 2,13; Mc 9,41-50.

24

17XThứ Sáu. Gc 5,9-12; Tv 102,1-2.3-4.8-9.11-12; x. Ga 17,17b.17a; Mc 10,1-12.

25

18XThứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,13-20; Tv 140,1-2.3 và 8; x. Mt 11,25; Mc 10,13-16.

26

19TrCHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊNCHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Tv 32,4-5.6 và 9.18-19.20 và 22; Rm 8,14-17; x. Kh 1,8; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ Thánh Phillipphê Nêri, linh mục).

27

20XThứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). 1 Pr 1,3-9; Tv 110,1-2.5-6.9, và 10c; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27.

28

21XThứ Ba. 1 Pr 1,10-16; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.

29

22XThứ Tư. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr). 1 Pr 1,18-25; Tv 147,12-13.14-15.19-20; Mc 10,45; Mc 10,32-45.

30

23XThứ Năm. 1 Pr 2,2-5.9-12; Tv 99,2.3.4.5; Ga 8,12; Mc 10,46-52.

31

24TrThứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.

 

Tâm Thành biên soạn