Thánh lễ đầu tháng (1.9) cầu cho Gia Đình Thánh Quí

478