Ý nghĩa chữ lồng (monogram) IX | Sổ tay Giáo Lý Viên

927

From “The Religion Teacher”
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa biểu tượng của hình thức chữ lồng IX
(Biểu tượng chữ lồng tên Chúa Kitô)

Dạng lồng chữ IX mang ý nghĩa gì trong Kitô Giáo? Khi bạn thấy biểu tượng IX trong nghệ thuật kiến trúc của Kitô giáo, bạn biết rằng những vần chữ nầy phát xuất từ những mẫu tự Hy Lạp: I (iota) và X (chi), đó là  những vần đầu của tên Chúa Giêsu Kitô mà thôi, nếu viết ra nguyên chữ sẽ phải là I = IESOUS (ΙΗΣΟΥΣ) X= CHRISTOS ((ΧΡΙΣΤΟΣ).

Như vậy hình thức lồng chữ là cách thức xếp chồng hai vần hoặc nhiều vần thành một biểu tượng. Ta thấy vần I và X xếp chồng lên nhau để làm thành IX, tức tên Chúa Giêsu Kitô. Lồng chữ IX (song song với Chi-Rho) rất thường dùng để diễn tả Chúa Kitô, vì những mẫu tự Hy Lạp nầy biểu tượng tên Chúa Kitô được xếp chồng lên nhau giống như kiểu chữ lồng đơn.

Hình thức chữ lồng IX có thể tìm thấy cả trong kiến trúc Kitô giáo và trên mộ bia của người Công Giáo trong những thế kỷ III và IV.

The Meaning of the IX Monogram Symbol (Christogram) 

What is the meaning of the IX symbol in Christianity? When you see IX in Christian art and architecture, the letters represent the Greek letters I (iota) and X (chi), which of the first to letters of Jesus Christ: I = IESOUS (ΙΗΣΟΥΣ) X = CHRISTOS (ΧΡΙΣΤΟΣ) A monogram is a combination of two or more letters as one symbol. So the I and the X are overlaid on top of one another to stand for IX (Jesus Christ). The IX (along with the Chi-Rho) are often referred to as Christograms because the Greek letters to represent the name of Jesus Christ are overlaid on top of one another as a monogram. The IX monogram can be found in architecture and burial tombs for Christians as early as the 3rd and 4th centuries.

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: