Lịch Phụng Vụ năm 2023 | Tháng 06.2023

58

Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

DL         AL      Màu lễ phục

1-6 14 Đ Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 42,15-25; Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 8,12; Mc 10,46-52.
2 15 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Hc 44,1.9-13; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; x. Ga 15,16; Mc 11,11-26.
3 16 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 51,12cd-20; Tv 18,8.9.10.11; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.
4 17 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; Đn 3,52.53.54.55 *; 2 Cr 13,11-13; x. Kh 1,8; Ga 3,16-18.
5 18 Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tob 1,3; 2,1a-8; Tv 111,1b-2.3b-4.5-6; x. Kh 1,5ab; Mc 12,1-12.
6 19 X Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Tob 2,9-14; Tv 111,1-2.7-8.9; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.
7 20 X Thứ Tư. Tob 3,1-11a.16-17a; Tv 24,2-3.4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.
8 21 X Thứ Năm. Tob 6,10-11; 7,1bcde.9-17; 8,4-9a; Tv 127,1-2.3.4-5; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.
9 22 X Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Tob 11,5-17; Tv 145,1b-2.6c-7.8-9a.9bc-10; Ga 14,23; Mc 12,35-37.
10 23 X Thứ Bảy. Tob 12,1.5-15.20; Tob 13,2.6.7.10 [Vulg.]; Mt 5,3; Mc 12,38-44.
11 24 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).
12 25 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr 1,1-7; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
13 26 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 1,18-22; Tv 118,129.130.131.132.133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
14 27 X Thứ Tư. 2 Cr 3,4-11; Tv 98,5.6.7.8.9; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
15 28 X Thứ Năm. 2 Cr 3,15—4,1.3-6; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
16 29 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Đnl 7,6-11; Tv 102,1-2.3-4.[6-7.] 8 và 10; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
17 30 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.
18 1-5 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Xh 19,2-6a; Tv 99,1-2.3.5; Rm 5,6-11; Mc 1,15; Mt 9,36—10,8.
19 2 X Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2 Cr 6,1-10; Tv 97,1.2b-3ab.3cd-4; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
20 3 X Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
21 4 Tr Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 9,6-11; Tv 111,1bc-2.3-4.9; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
22 5 X Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Cr 11,1-11; Tv 110,1b-2.3-4.7-8; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
23 6 X Thứ Sáu. 2 Cr 11,18.21-30; Tv 33,2-3.4-5.6-7; Mt 5,3; Mt 6,19-23.#Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.
24 7 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
25 8 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14 và 17.33-35; Rm 5,12-15; Ga 15,26b-27a; Mt 10,26-33.
26 9 X Thứ Hai. St 12,1-9; Tv 32,12-13.18-19.20 và 22; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
27 10 X Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 13,2.5-18; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
28 11 Đ Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.#Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.
29 12 Đ Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
30 13 X Thứ Sáu. Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma (Đ). St 17,1.9-10.15-22; Tv 127,1-2.3.4-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4.