Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.01.2017: Tự hỏi lòng mình để sống ngày hôm nay

1120

Vatican | Tiếng Việt