Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội | 08.12.2022 | Ảnh chiêm niệm

70

Duy Ất Đào

Hình ảnh có kích thước chuẩn với màn hình để trình chiếu trong nhà thờ.

Ảnh minh họa cho bài hát về Đức Mẹ