Đồng hành 26 | Phù vân | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

68

“Có cuộc vui nào không tàn bạn ơi!”  Câu hát phản ảnh ý nghĩa “Vô thường” bên Phật Giáo và “Phù vân” bên Công Giáo. Thật vậy, không có gì là thường hằng hay trường thọ ở thế giới nầy. Nếu chúng ra sống đến một trăm tuổi thì quả là trường thọ rồi, nhưng không là vĩnh viễn hay bất tử.

Ai cũng biết chân lý nầy nhưng xem chừng thực tế lại khác hẳn: Không biết bao nhiêu quan chức cấp cao của nhà nước thâm  lạm và nguồn hàng ngàn tỷ bạc của dân nghèo. Không biết bao nhiêu tệ nạn cướp giật, giết người để chiếm đoạt tiền bạc của cải của người khác. Không biết bao nhiêu tỷ phú hay người giàu chắt mót từng đồng bạc và bao giờ cũng thấy chưa đủ…

Mọi sự sẽ tàn! Mọi thứ sẽ phải bỏ lại! Chúa không nhận hay không kể số gì tiền Mỹ hay tiền Euro. Của cải vật chất la “vô thường” là “phù vân” với đời sau.

TTTuyen