April Magnificat Booket p.265-266 | Một thoáng suy tư

502

A short meditation from Magnificat in USA.

https://dongten.net/wp-content/uploads/2013/04/Road-of-Hope.jpg

Gathering the Fragments, Gathering Humanity

“Were you able to celebrate the Eucharist in prison?” is one question that many people have asked me…. The faithful sent a little bottle of wine for Mass, which they labelled “stomach medicine,” as well as some hosts sealed in a flashlight… I will never be able to express my immense joy: Every day, with three drops of wine and one drop of water in the palm of my hand, I celebrated my Mass.

It depended on the situation, however. On the boat that brought us North, I celebrated at night with the prisoners who received Communion around me… In the reeducation camp, the prisoners were divided into groups of fifty; we slept on common beds and everyone had the right to fifty centimeters of space. We arranged it so that there were five Catholics near me. At 9:30 PM the lights were turned off and everyone had to sleep. I curled up on the bed to celebrate Mass, from memory… We made small containers… to reserve the Blessed Sacrament. Jesus in the Eucharist was always with me…

At night, the prisoners took turns for adoration; Jesus helped us in a tremedous way with his silent presence. Many Christians regained the fervor of their faith during those days, and Buddists and other non-Christians converted. The strength of Jesus’ love is irresistible. The darkness of prison became light; the seed germinated underground during the storm.

Every time I offer Mass I have ther opportunity to extend my hands and nail myself to the cross with Jesus. To drink with him the bitter cup. Every day, praying and hearing the words of the consecration, I confirm with all my heart and with all my soul a new covenant, an eternal covenant between me and Jesus, through his Blood mixed with mine.

Jesus began a revolution from the cross. Your revolution must begin from the Eucharistic table and has to be carried forward from there. In this way you will be able to renew humanity.

Venerable Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận

(Cardinal Nguyễn Văn Thuận (+2002) was imprisoned by the Vietnamese government for thirteen years)

Trong đau khổ lại chứa mầm hy vọng (Nhìn lại kinh nghiệm của Đức ...Thu gom lại những miếng bánh vụn!– Thu gom nhân loại lại!

Có một câu hỏi mà nhiều người đã hỏi tôi là “Đức hồng y có thể cử hành Thánh Lễ trong tù không?” Những tín hữu đã gửi cho tôi một lọ nhỏ đựng rượu lễ và ghi là “thuốc trị đau bao tử”. Họ cũng gửi cho tôi một số bánh lễ được dán kín trong chiếc đèn Pin… Tôi không làm sao diển tả hết niềm vui mừng vô bờ bến trong tôi: Mỗi ngày, tôi cử hành thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trên lòng bàn tay.

Tuy nhiên, việc cử hành thánh lễ cũng tuỳ theo hoàn cảnh. Trên chuyến tàu áp giải chúng tôi ra Bắc, tôi cử hành thánh lễ ban đêm với những bạn tù chung quanh tôi và cho họ rước lễ… Trong trại tủ cải tạo thì những tù nhân được chia thành nhóm 50 người; chúng tôi ngủ chung và mỗi người chỉ được chỗ nằm rộng chứng 50 phân. Chúng tôi dàn xếp để có 5 anh em Công giáo nằm gần tôi. Vào lúc 9 giờ 30 tối, khi đèn đã tắt và mọi người đã ngủ. Tôi cuộn tròn trên chỗ năm để cử hành thánh lễ bằng trí nhớ… Chúng tôi làm những hộp nhỏ để lưu giữ Mình Thánh Chúa. Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể thật sự luôn ở với tôi.

Anh em tù nhân thay phiên chầu Mình Thánh Chúa suốt đêm; Chúa Giêsu, dù hiện diện trong im lặng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhiều Kitô hữu đã tìm lại được lòng sốt sắng trong đức tin trong những ngày nầy, cả những Phật tử cũng như không phải Kitô hữu cũng đã trở lại đạo. Sức mạnh của tình yêu Chúa Giêsu thật vô địch. Đêm tối của nhà tù đã thành ánh sáng; hạt giống đã nẩy mẩm dưới lòng đất trong cơn giông bão.

Mỗi lần dâng lễ là mỗi lần tôi có dịp dang tay và đóng đinh chính mình vào thập giá với Chúa Giêsu, có dịp uống chén đắng với Ngài. Mỗi ngày được cầu nguyện và nghe những lời thánh hiến, tôi xác tín tận tâm hồn và với cả linh hồn tôi một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu giữa tôi và Chúa Giêsu, nhờ sự pha trộn máu của Ngài và của tôi.

Chúa Giêsu bắt đầu một cuộc cách mạng từ thập giá. Cuộc cách mạng của bạn phải bắt đầu từ bàn tiệc Thánh Thể và phải được mang chở từ đó. Đó là cách thức mà bạn có thể canh tân nhân loại.

Bậc đáng Kính Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận

(ĐHY Nguyễn văn Thuận (+2002) bị chính quyền Việt Nam cầm tù mười ba năm)