Lịch Phụng Vụ Tháng 03.2021, năm B | Tâm Thành

1175

THÁNG BA

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

1-318TmThứ Hai. Đn 9,4b-10; Tv 77,8.9.11 và 13; x. Ga 6,63c.68c; Lc 6,36-38.
219TmThứ Ba. Is 1,10.16-20; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Ed 18,31; Mt 23,1-12.
320TmThứ Tư. Gr 18,18-20; Tv 30,5-6.14.15-16; Ga 8,12; Mt 20,17-28.
421TmThứ Năm đầu tháng. Thánh Casimirô (Tr). Gr 17,5-10; Tv 1,1-2.3.4 và 6; x. Lc 8,15; Lc 16,19-31.
522TmThứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28a; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Ga 3,16; Mt 21,33-43.45-46.
623TmThứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Lc 15,18; Lc 15,1-3.11-32.
724TmCHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 20,1-17 (hay 20,1-3.7-8.12-17); Tv 18,8.9.10.11; 1 Cr 1,22-25; Ga 3,16; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; Rm 5,1-2.5-8; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42 (hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ Thánh nữ Fêlicita và thánh nữ Perpêtua, tử đạo).
825TmThứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr). 2 V 5,1-15a; Tv 41,2.3; 43,3.4; x. Tv 130,5.7; Lc 4,24-30.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Tv 94,1-2.6-7ab.7c-9; x. Ga 4,42.15; Ga 4,5-42.

926TmThứ Ba. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr). Đn 3,25.34-43; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Ge 2,12-13; Mt 18,21-35.
1027TmThứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Tv 147,12-13.15-16.19-20; x. Ga 6,63c.68c; Mt 5,17-19.
1128TmThứ Năm. Gr 7,23-28; Tv 94,1-2.6-7.8-9; Ge 2,12-13; Lc 11,14-23.
1229TmThứ Sáu. Hs 14,2-10; Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17; Mt 4,17; Mc 12,28b-34.
131-2TmThứ Bảy. Hs 6,1-6; Tv 50,3-4.18-19.20-21ab; Tv 94,8; Lc 18,9-14. Kỳ niệm 8 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (13/03/2013)
142TmCHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. 2 Sb 36,14-16.19-23 *; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Ep 2,4-10; Ga 3,16; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 5,8-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41 (hay 9,1.6-9.13-17.34-38).
153TmThứ Hai. Is 65,17-21; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Am 5,14; Ga 4,43-54.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Tv 25,1.7-8a.8b-9abc.13-14; Ga 8,12; Ga 9,1-41.

164TmThứ Ba. Ed 47,1-9.12; Tv 45,2-3.5-6.8-9; Tv 50,12a.14a; Ga 5,1-3a.5-16.
175TmThứ Tư. Thánh Patriciô, giám mục (Tr). Is 49,8-15; Tv 144,8-9.13cd-14.17-18; Ga 11,25a.26; Ga 5,17-30.
186TmThứ Năm. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 32,7-14; Tv 105,19-20.21-22.23; Ga 3,16; Ga 5,31-47.
197TrThứ Sáu. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Tv 83,5; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
208TmThứ Bảy. Gr 11,18-20; Tv 7,2-3.9bc-10.11-12; x. Lc 8,15; Ga 7,40-53.
LƯU Ý 13:

Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

219TmCHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Gr 31,31-34; Tv 50,3-4.12-13.14-15; Dt 5,7-9; Ga 12,26; Ga 12,20-33. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; Rm 8,8-11; Ga 11,25a.26; Ga 11,1-45 (hay 11,3-7.17.20-27.33b-45).
2210TmThứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ed 33,11; Ga 8,1-11.

Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-37; Tv 16,1.6-7.8b và 15; Ga 11,25a.26; Ga 11,1-45.

2311TmThứ Ba. Thánh Tubiriô Môgrôvêjô, giám mục (Tr). Ds 21,4-9; Tv 101,2-3.16-18.19-21; [ngoài KT]; Ga 8,21-30.
2412TmThứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Đn 3,52.53.54.55.56; x. Lc 8,15; Ga 8,31-42.
2513TrThứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 *; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; Ga 1,14ab; Lc 1,26-38.
LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

2614TmThứ Sáu. Gr 20,10-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.5-6.7; x. Ga 6,63c.68c; Ga 10,31-42.
2715TmThứ Bảy. Ed 37,21-28; Gr 31,10.11-12abcd.13; Ed 18,31; Ga 11,45-56.

TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, đến cuộc Thương Khó hồng phúc và sự Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước thánh lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh.; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

2816ĐCHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.

Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).

Thánh lễ: Is 50,4-7; Tv 21,8-9.17-18.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Pl 2,8-9; Mc 14,1 – 15,47 (hay 15,1-39).

LƯU Ý 14:
  1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II) hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập thể trọng thể có thể lập lại trước một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
  2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
  3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
  4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
  5. Vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.
  6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài thương khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến chủ tế xin phép lành như trong các thánh lễ khác.

Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

  1. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hay Chúa nhật.
2917TmTHỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Tv 26,1.2.3.13-14; [ngoài KT]; Ga 12,1-11.
LƯU Ý 15:

Các ngày trong tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày ; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

3018TmTHỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 và 17; [ngoài KT]; Ga 13,21-33.36-38.
3119TmTHỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Tv 68,8-10.21-22.31 và 33-34; [ngoài KT]; Mt 26,14-25.

 

Tâm Thành