Thánh lễ hàng tuần (25.09) cầu cho án Tuyên thánh và bà con đảo Guam

387