Thánh Lễ hàng tuần cầu cho Cha Diệp và các giới chức có thẩm quyền

467