Thánh lễ hàng tuần cầu cho án Tuyên Thánh Cha PX Diệp | 28.08.2020

442