Thánh lễ hàng tuần (18.09) cầu cho án Tuyên thánh và các ân nhân San Jose CA

473