Tin vui về án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp | Bổ nhiệm Giám Sát Viên

2679

General Postulation of the Oblates of Mary Immaculate
Văn phòng Tổng Cáo Thỉnh Viên của Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Rome, Italy

To: Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp, Garden Grove, Ca
Friends of the Cause (Hội Ái Mộ) of Father Francis Xavier Diệp in San José, Ca
And all persons of good will who support our work for this cause

Fr. Roland Jacques, O.M.I.15 May 2019

Dear Friends and Benefactors,

Earlier this month, I was in Rome and was able to meet the persons in charge of the Cause of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp at the Congregation for the Causes of Saints (Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh Vatican). These are the latest good news that I can share with you.

After waiting for a long time, the Postulation finally receive copy of the official decree appointing the ‘Relator’, that is, the Supervisor who will be in charge of all further proceedings concerning this cause. His name is Vincenzo Criscuolo. He is a Franciscan Friar, an Italian person who is fluent in many languages including English – but not yet Vietnamese!

I was officially introduced to him as the official “External Collaborator,” that is, to do under his guidance the actual drafting of the final report (kown as ‘Positio’) for the beatification. This report (300 to 1,000 pages) will then be scrutinized by 9 specialists, and approved or rejected; more likely they will require more explanations, especially because the life and death of Fr. Diệp were in a time of deep trouble in Vietnam.

I was happy to show to Fr. Criscuolo what I had already done, without supervision, before his appointment: the first 168 pages of my research paper, that will become the Positio. He reminded me of the very strict rules that I need to follow, and that the main purpose of my work is to find the truth – through documents and testimonies – and explain it carefully, so that everyone can understand.

This work is to be done in confidence, until the day when the Holy See allows to publish it – after the Beatification!

So now I have more courage to go on with this difficult but exciting and inspiring task. Let us pray that the end result will comfort us all in the love that we have at heart for the Servant of God, Fr. Francis Xavier Trương Bửu Diệp.

A great Thank You to all, and God bless,

Fr. Roland Jacques, O.M.I.
Collaborator

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
Cha Phêrô Tuyên chuyển ngữ

Văn phòng Tổng Cáo Thỉnh Viên của Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Rome, Italy.

Đồng kính gửi:
Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp, Garden Grove, Ca.
Hội Ái Mộ và cầu nguyện cho án tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ở San José, Ca. Và tất cả những ai có lòng tốt yểm trợ công việc tuyên thánh nầy.

Ngày 15 tháng Năm năm 2019

Thân hữu và ân nhân quí mến,

Thượng tuần tháng nầy, tôi đã ở Rôma và tôi đã được gặp những vị hữu trách lo án tuyên thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh Vatican. Đây là những tin vui mới nhất xin được chia sẻ với các bạn.

Sau một thời gian dài chờ đợi, sau cùng văn phòng cáo thỉnh đã nhận được văn thư chính thức bổ nhiệm vị Giám Sát (hay thẩm sát viên vụ án). Relator là Giám Sát viên (người của bộ tuyên thánh) có trách nhiệm trên tất cả những vấn đế có liên quan đến những diễn tiến xa hơn của vụ án tuyên thánh. Giám Sát viên tên Vincenzo Criscuolo, Ngài là linh mục tu sĩ dòng Phanxicô, người Ý, nói thông thạo nhiều thứ tiếng kể cả tiếng Anh, nhưng chưa biết tiếng Việt.

Tôi được chính thức giới thiệu với vị Giám Sát như là một cộng sự viên ngoại vụ chính thức, có nghĩa là tôi làm việc dưới sự hướng dẫn của Ngài ngay trên bản dự thảo hiện thời, coi như bản báo cáo cuối cùng của phúc trình được hiểu là “Positio” cho việc phong Chân Phước. Báo cáo nầy (dài từ 300 trang cho đến 1000 trang) sau đó sẽ được 9 chuyên gia xét duyệt. Nó có thể được chấp thuận hay từ chối; thường khi họ đòi giải thích thêm, đặc biệt là về đời sống và cái chết của Cha Diệp trong thời điểm có quá nhiều xáo trộn ở Việt Nam

Tôi đã vui vẻ trình với Cha Criscuolo phần phúc trình tôi đã viết xong, dù không được giám sát vì nó xong trước khi Cha ấy được bộ nhiệm làm Giám Sát viên: 168 trang đầu là những nghiên cứu của tôi sẽ được nằm trong bản tường trình Positio. Ngài nhắc nhở tôi về những quy tắc rất nghiêm nhặt mà tôi cần phải theo và về mục đích chính của công việc tôi đang làm là tìm ra sự thật – sự thật nơi tài liệu và qua bằng chứng và có thể giải thích cặn kẽ để mọi người đều hiều.

Công việc nầy được thực hiện trong kín đáo cho đến ngày Toà Thánh cho phép xuất bản – Sau khi tuyên phong chân phước.

Vì vậy, bây giờ tôi có thêm can đảm để tiếp tục công việc khó khăn nầy, nhưng thú vị và đầy cảm hứng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho kết quả cuối cùng ắt sẽ an ủi tất cả chúng ta trong tình yêu phát xuất từ trái tim dành cho tôi tớ Chúa là Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Một tri ân sâu đậm với tất cả và xin Chúa chúc lành.

Lm. Roland Jacques, O.M.I.
Cộng sự viên