Thiên Chúa Tha Thứ và Cứu Chuộc Con Người | Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B | Vo Ha

518

vo ha

Khi còn niên thiếu, đã có rất nhiều lần mình thường nghe cha mẹ lập lại lời ông bà xưa răn dạy con cháu rằng: “Có công thì thưởng, có tội thì trừng”.

Thật sự, không có ông bà cha mẹ nào muốn trừng phạt con cháu. Nhưng sau khi những lời “mật ngọt chết ruồi” không còn hữu hiệu, thì phải tới phương cách “thương con cho roi cho vọt”.

Trong lãnh vực tinh thần cũng thế. Ba bài Thánh kinh được thu tập cho Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B, có cùng một ý nghĩa như trên. Thiên Chúa không muốn dùng hình phạt cho ai, mà chỉ muốn cứu giúp mọi người. Những ai tội lỗi mà sám hối quay về, thì đều được Chúa thứ tha, như dân Do Thái được trở về quê hương sau thời gian lưu đày xa xứ.

Xin cùng đọc nguyên văn Lời Chúa và cũng xin Chúa dẫn dắt thêm.

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23
“Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc”.

http://www.jesusismyredpill.com/2%20Chronicles%2036%2014-16%2019-23%20House%20of%20God%20burned%20and%20Jews%20sent%20into%20exile.jpg

Bài trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường. Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: “Ðây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên”.

BÀI ĐỌC II: Ep 2, 4-10
“Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng”.

https://images.squarespace-cdn.com/content/5a15bd78017db260be16c861/1515876425370-ES67ZXOX8QZPAJDSSZCO/%EF%80%A0Have+You+Even+Heard%EF%80%A5%EF%80%A0.jpg?content-type=image%2Fjpeg

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Ðức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.

PHÚC ÂM: Ga 3, 14-21 
“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”.

MInh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng việt: Franc Lee

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình 

Lịch sử đời thường của Do Thái cho thấy, vì yếu thế thua trận, bị lưu đày sang Babylon (586 TCN) cũng được nhìn dưới lăng kính tôn giáo.

Đó là do sự bất trung của toàn dân, nước Giuđa xụp đổ. Nhưng khi ăn năn hối cải thì được giải thoát và hồi hương năm 538 (TCN).

Cũng trong năm nầy Chúa giúp Vua Kyrô của Ba Tư đánh bại đế quốc Babylon (Iraq ngày nay). Ông như khí cụ bình an của Chúa. Vua cho dân chúng sau thời gian nô lệ đau thương, được trở về quê cha đất tổ và cũng cấp cho ngân quỹ xây dựng lại Đền thờ Thiên Chúa. Sau cơn bĩ cực, tới hồi thái lai, thực sự áp dụng được trong trường hợp nầy. Đó là việc Chúa làm, thật kỳ diệu trước mắt toàn dân.

Chúng con cũng vậy. Lỗi phạm chống lại Chúa hết lần nầy tới lần khác, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi và luôn tha thứ mỗi khi chúng con ăn năn sám hối.

Trong bài Phúc âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói cho Ông Nicôđêmô về con rắn đồng mà Môsê đã treo lên thời còn trong sa mạc (DS 21:4-9) để cứu sống những ai bị rắn cắn mà nhìn lên, như cử chỉ cầu tìm sự sống.

Đối với vùng Do Thái và Trung Đông, rắn là con vật tệ hại nhất vì không giò cẳng tay chân, phải trườn bằng bụng khi di chuyển. Theo ký lục Thánh Kinh, trong Sách Sáng Thế (3:1-7) rắn lại bị hạ tiện hóa thành quỉ dữ khi dụ dỗ bà Eva đưa tội ác vào thế giới. Rồi trong sinh hoạt hằng ngày, rắn lại tiếp tục hại người, gây tử vong cho mọi sinh vật, nhất là khi dân Do Thái sống trong lều tạm trên sa mạc. Nhưng ở đây Chúa dạy Ông Môsê treo con rắn đồng lên cao như phương thuốc linh nhiệm cứu sống ai bị rắn cắn, tượng trưng cho tôi lỗi. Thiên Chúa dỉ độc trị độc. Đó là công việc kỳ diệu của Chúa.

Rắn đồng cứu mạng, được treo lên cao, là hình ảnh báo trước hàng ngàn năm về cái chết sắp tới của Chúa Giêsu, do Cha sai đến, để ban sự sống và cứu độ cho những ai tin vào người Con ấy.

Chúng con tin Chúa Giêsu là Đấng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và cái chết.

Trong bài Đọc II, Thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô: Đáng lẽ con người có tội thì bị trừng phạt bằng cái chết. Nhưng vì yêu thương, Cha đã gởi người Con một đến trần gian và chết thay, để nhờ đó mà con người được cứu, được sống, và cùng ngự trị với Chúa Giêsu trong nước trời.

Những ơn sủng trên do Chúa ban, để không ai có thể tự phụ , mà biết rằng rằng chúng con là thu tạo của Chúa, biết làm những việc lành mà Chúa đã dự liệu.

Tóm lại, để thêm tâm tình thống hối Mùa Chay, xin bỏ ra vài chục giây đồng hồ, vừa thưởng thức vừa suy tư về tình mẹ (cả cha) mà so sánh phần nào với tình Chúa yêu thương con người theo cách thế trong Bài đọc I.

Xin mở Youtube.com “Chín tháng Mười Ngày” Mai Quốc Huy sáng tác và trình diển, Jun 28, 2018. Xin chú ý đặc biệt 35 giây dẩn nhập 0:02 – 0:37: xin xem đi xem lại hoạt cảnh đứa con trai vị thành niên (đã sai phạm gì đó) đang nằm sấp, khóc lóc, năn nỉ, van xin, tha cho, khi bị mẹ đánh đòn vào mông. Rồi đứa con ngồi dậy, ôm chặc lưng mẹ, xin lỗi. Người mẹ liền quay con lại, ôm con vào lòng, xoa đầu, vuốt mặt con. Hai mẹ con cùng khóc. Trong trường hợp nầy, mẹ thương con cho roi cho vọt. Con đau thân một; Mẹ đau lòng mười.

Lòng Chúa của chúng con, còn bao la hơn thế nữa.

Đôi dòng tâm kinh

Chúa ơi! Con cứ mãi than van đời là bể khổ. Con đang cô đơn nằm trong bóng đêm tăm tối của cuộc đời. Nhưng con biết rằng không có người cha người mẹ tốt nào không thương yêu con cái của họ.  

Nên từ đó con ngộ ra rằng Chúa luôn ở bên con và thương yêu con vô vàn mỗi khi con quay đầu tìm về bến bờ yêu thương vô biên của lòng Chúa.

Xin Cho Hội Thánh gồm mọi thành phần dân Chúa, trở nên dấu chỉ của tình yêu, chân lý và hi vọng thực sự, để giúp lương dân tìm về với Chúa.

Xin cho các nhà cầm quyền biết nhận ra tình Chúa yêu thương cứu chuộc con người, để cùng cộng tác vào việc cứu giúp người dân.

Xin cho những hoạt động phục vụ bác ái của con dân Chúa, xoa diu phần nào cảnh thống khổ của nhân loại hôm nay.

Xin cho mỗi thành viên trong họ đạo chúng con, biết Chúa thật sự yêu thương mọi người mà quyết tâm quay đầu hướng về Chúa là Cha yêu thương. Amen.

vo ha