Home Vững niềm tin Những điều trông thấy Đồng hành 23 | Sách Sáng Thế | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Đồng hành 23 | Sách Sáng Thế | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

0
Đồng hành 23 | Sách Sáng Thế | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Sau một ngày sáng tạo, Chúa phán “mọi sự thật tốt đẹp!” Chúng ta phải hiểu “mọi sự tốt đẹp” kể cả việc sáng tạo loài người. Không ai có thể chỉnh trang hay sửa đổi công trình sáng tạo của Chúa, vì mọi sự đã tốt đẹp.

Ảnh từ internet

Người ta đến Thái Lan để chỉnh trang thân thể mình: Người sửa mắt mũi kẻ đổi giống… nhưng đều không tốt đẹp… Đàn ông ra đàn bà hay ngược lại đều bị bất toàn ở yếu tố truyền sinh hay âm sắc của tiếng nói và nhất là cũng không sao kéo dài được những năm  sống trên dương thế… Từ đó chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa câu Kinh Thánh “Chúa thấy mọi sự tốt đẹp!”

Ảnh từ internet

Cũng có người trang điểm thân thể mình bằng các hình vẽ gọi là tattoon. Họ tưởng đẹp nên vẽ khắp nơi trên thân thể. Càng vẽ càng thấy kỳ cục và khó chấp nhận. Tin rằng có lúc rồi họ phải tốn tiền để tẩy bỏ những vẽ vời ngoài công trình sáng tạo nầy.

TTTuyen