Lịch Phụng Vụ Tháng 12.2021, năm C | Tâm Thành

349

Tâm Thành biên soạn

THÁNG MƯỜI HAI

       DL              AL        Màu lễ phục

1-12 27-10 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; [ngoài KT]; Mt 15,29-37.
2 28 Tm Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Tv 117,1 và 8-9.19-21.25-27a; Is 55,6; Mt 7,21.24-27.
3 29 Tr Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1 Cr 9,16-19.22-23; Tv 116,1bc.2; Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20.
4 1-11 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 30,19-21.23-26; Tv 146,1-2.3-4.5-6; Is 33,22; Mt 9,35—10,1.5a.6-8.
5 2 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9; Tv 125,1-2a.2b-3.4-5.6; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,4.6; Lc 3,1-6.
6 3 Tm Thứ Hai. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 35,1-10; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; [ngoài KT]; Lc 5,17-26.
7 4 Tr Thứ Ba. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 40,1-11; Tv 95,1-2.3 và 10ac.11-12.13; [ngoài KT]; Mt 18,12-14.
8 5 Tr Thứ Tư. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
9 6 Tm Thứ Năm. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 41,13-20; Tv 144,1 và 9.10-11.12-13ab; x. Is 45,8; Mt 11,11-15.

Trong giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh: KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN (Tr). Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Tòa là Lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường].

10 7 Tm Thứ Sáu. Đức Mẹ Loreto (Tr). Is 48,17-19; Tv 1,1-2.3.4 và 6; [ngoài KT]; Mt 11,16-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10; Lc 1,26-38). (New from 2021)
11 8 Tm Thứ Bảy. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19; Lc 3,4.6; Mt 17,9a.10-13.
12 9 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Xp 3,14-18a; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Pl 4,4-7; Is 61,1 x. Lc 4,18; Lc 3,10-18. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Guađalupê).
13 10 Đ Thứ Hai. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Tv 84,8; Mt 21,23-27.
14 11 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Tv 33,2-3.6-7.17-18.19 và 23; [ngoài KT]; Mt 21,28-32.
15 12 Tm Thứ Tư. Is 45,6c-8.18.21c-25; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; x. Is 40,9-10; Lc 7,18b-23.
16 13 Tm Thứ Năm. Is 54,1-10; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Lc 3,4.6; Lc 7,24-30.
17 14 Tm Thứ Sáu. St 49,2.8-10; Tv 71,1-2.3-4ab.7-8.17; [ngoài KT]; Mt 1,1-17.
18 15 Tm Thứ Bảy. Gr 23,5-8; Tv 71,1-2.12-13.18-19; [ngoài KT]; Mt 1,18-24.
19 16 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a; Tv 79,2-3.15-16.18-19; Dt 10,5-10; Lc 1,38; Lc 1,39-45.
20 17 Tm Thứ Hai. Is 7,10-14; Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; [ngoài KT]; Lc 1,26-38.
21 18 Tm Thứ Ba. Thánh Phêrô Casiniô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Tv 32,2-3.11-12.20-21; [ngoài KT]; Lc 1,39-45.
22 19 Tm Thứ Tư. 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; [ngoài KT]; Lc 1,46-56.
23 20 Tm Thứ Năm. Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr). Ml 3,1-4.23-24; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; [ngoài KT]; Lc 1,57-66.
24 21 Tm Thứ Sáu. Sáng: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; [ngoài KT]; Lc 1,67-79.

MÙA GIÁNG SINH

24 21 Tr Thứ Sáu. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Tv 88,4-5.16-17.27 và 29; Cv 13,16-17.22-25; [ngoài KT]; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
25 22 Tr Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14; Lc 2,10-11; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,14; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Tv 97,1.2-3a.3b-4.5-6; Dt 1,1-6; [ngoài KT]; Ga 1,1-18 (hay 1,1-5.9-14).

26 23 Tr CHÚA NHẬT NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. 1 Sm 1,20-22.24-28; Tv 83,2-3.5-6.9-10; 1 Ga 3,1-2.21-24; x. Cv 16,14b; Lc 2,41-52.
27 24 Tr Thứ Hai. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4; Tv 96,1-2.5-6.11-12; [x. Thánh ca Te Deum]; Ga 20,1a.2-8.
28 25 Đ Thứ Ba. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5—2,2; Tv 123,2-3.4-5.7cd-8; [x. Thánh ca Te Deum]; Mt 2,13-18.
29 26 Tr Thứ Tư. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vịnh tuần I. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,32; Lc 2,22-35.
30 27 Tr Thứ Năm. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; [ngoài KT]; Lc 2,36-40.
31 28 Tr Thứ Sáu. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr). 1 Ga 2,18-21; Tv 95,1-2.11-12.13; Ga 1,14a.12a; Ga 1,1-18.