Chúc Mừng Giáng Sinh | Merry Christmas

488

by Truongbuudiepapt.net

Xin Chúa Giêsu Hài Đồng ở cùng chúng ta
và cứu giúp chúng ta phần hồn phần xác
qua lời cầu bàu của Cha PX Trương Bửu Diệp.

Truongbuudiepapt.net