Home Lịch phụng vụ Lịch Phụng Vụ Tháng 01.2021, Năm B

Lịch Phụng Vụ Tháng 01.2021, Năm B

0
Lịch Phụng Vụ Tháng 01.2021, Năm B

NĂM DƯƠNG LỊCH 2021
THÁNG MỘT

1-1 19 Tr Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
LƯU Ý 9:

Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Một:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
  2. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
2 20 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Dt 1,1-2; Ga 1,19-28.Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
3 21 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu).
4 22 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.
5 23 Tr Thứ Ba. 1 Ga 3,11-21; Tv 99,1b-2.3.4.5; [ngoài KT]; Ga 1,43-51.
6 24 Tr Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Tv 71,1-2.10.12-13; x. 1 Tm 3,16; Mc 6,45-52.
7 25 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1 Ga 4,19—5,4; Tv 71,1-2.14 và 15bc.17; Lc 4,18; Lc 4,14-22a.
8 26 Tr Thứ Sáu. 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mt 4,23; Lc 5,12-16.
9 27 Tr Thứ Bảy. 1 Ga 5,14-21; Tv 149,1-2.3-4.5 và 6a và 9b; Mt 4,16; Ga 3,22-30.
10 28 Tr CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Is 12,2-3.4bcd.5-6 (hay Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10); 1 Ga 5,1-9 (hay Cv 10,34-38); x. Ga 1,29; Mc 1,7-11.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ (I).

11 29 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Dt 1,1-6; Tv 96,1 và 2b.6 và 7c.9; Mc 1,15; Mc 1,14-20.
12 30 X Thứ Ba. Dt 2,5-12; Tv 8,2ab và 5.6-7.8-9; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21b-28.
13 1-12 X Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dt 2,14-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 10,27; Mc 1,29-39.
14 2 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Tv 94,6-7c.8-9.10-11; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.
15 3 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Tv 77,3 và 4bc.6c-7.8; Lc 7,16; Mc 2,1-12.
16 4 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Tv 18,8.9.10.15; Lc 4,18; Mc 2,13-17.
17 5 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1 Sm 3,3b-10.19; Tv 39,2 và 4.7-8a.8b-9.10; 1 Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,41.17b; Ga 1,35-42. (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ).
18 6 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Tv 109,1.2.3.4; Dt 4,12; Mc 2,18-22. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
19 7 X Thứ Ba. Dt 6,10-20; Tv 110,1-2.4-5.9 và 10c; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28.
20 8 X Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 7,1-3.15-17; Tv 109,1.2.3.4; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6.
21 9 Đ Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 7,25—8,6; Tv 39,7-8a.8b-9.10.17; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12.
22 10 X Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Tv 84,8 và 10.11-12.13-14; 2 Cr 5,19; Mc 3,13-19.
23 11 X Thứ Bảy. Dt 9,2-3.11-14; Tv 46,2-3.6-7.8-9; x. Cv 16,14b; Mc 3,20-21.
24 12 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Gn 3,1-5.10; Tv 24,4-5.6-7.8-9; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,15; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
25 13 Tr Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
26 14 Tr Thứ Ba. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10; Lc 4,18; Lc 10,1-9.
27 15 X Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). Dt 10,11-18; Tv 109,1.2.3.4; [ngoài KT]; Mc 4,1-20.
28 16 Tr Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; Tv 118,105; Mc 4,21-25.
29 17 X Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Tv 36,3-4.5-6.23-24.39-40; x. Mt 11,25; Mc 4,26-34.
30 18 X Thứ Bảy. Dt 11,1-2.8-19; Lc 1,69-70.71-72.73-75; Ga 3,16; Mc 4,35-41.
31 19 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; 1 Cr 7,32-35; Mt 4,16; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Boscô, linh mục).