Những con số về Giáo hội Công giáo

541

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 10 21, 2020

Chuyên mục đặc biệt nhân Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo thứ 94 – 18 tháng Mười, 2020

16 tháng Mười, 2020 15:50
ZENIT STAFF

Như mọi năm, nhân Khánh nhật Truyền giáo, năm nay kỷ niệm 94 năm vào Chúa nhật, ngày 18 tháng Mười năm 2020, Fides News Service đưa ra một ít con số thống kê được chọn lọc để phác họa bức tranh toàn cảnh về Giáo hội truyền giáo trên toàn thế giới. Các bảng này được lấy từ ấn bản mới nhất của “Sách Thống kê của Giáo hội” đã được xuất bản (cập nhật đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2018) liên quan đến các thành viên của Giáo hội, cấu trúc giáo hội, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục. Xin lưu ý rằng các biến số được ghi trong ngoặc đơn, tăng (+) hoặc giảm (-) so với năm trước (2017), theo so sánh được thực hiện bởi Fides News Service. Cuối cùng là báo cáo phác họa về các giáo khu trực thuộc Bộ Rao giảng Phúc âm cho các Dân tộc.

Dân số thế giới

Tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2018, dân số thế giới là 7.496.394.000 người, tăng 88.020.000 người so với năm trước. Sự phát triển dân số, gần một nửa so với năm trước, được ghi nhận ở mọi châu lục, bao gồm cả Châu Âu. Mức tăng được ghi nhận cao nhất ở Châu Á (+41.641.000) và Châu Phi (+36.549.000), tiếp theo là Châu Mỹ (+7.949.000), Châu Âu (+1.165.000) và Châu Đại Dương (+716.000).

Người Công giáo

Tính đến cùng ngày trong tháng Mười Hai năm 2018, người Công giáo trên thế giới đã lên đến con số 1.328.993.000 người với tổng số tăng là 15.716.000 so với năm trước. Sự gia tăng diễn ra trên tất cả các châu lục, bao gồm châu Âu (+94.000), con số gia tăng được khẳng định năm thứ ba. Cũng như trước đây, số tăng được ghi nhận cao nhất là ở Châu Phi (+9.208.000) và ở Châu Mỹ (+4.458.000), tiếp theo là Châu Á (+1.779.000) và Châu Đại Dương (+177.000).

Tỷ lệ người Công giáo trên thế giới vẫn không thay đổi so với năm trước, ở mức 17,73%. Đối với các châu lục, mức tăng nhẹ được ghi nhận ở Châu Phi (+0,18) và Châu Á (+0,01), giảm ở Châu Mỹ (-0,06), Châu Âu (-0,05) và Châu Đại Dương (-0 , 03).

Số người và người Công giáo trên mỗi linh mục

Năm nay, số người tính trên mỗi linh mục trên thế giới tăng 170 đơn vị, trung bình là 14.638. Có sự gia tăng ở Châu Mỹ (+72) và Châu Đại Dương (+64). Giảm ở Châu Á (-38), Châu Âu (-34) và Châu Phi (-1).

Số người Công giáo tính trên mỗi linh mục trên thế giới tăng 42 đơn vị, gần như bằng với năm trước (+38), trung bình 3.210. Có sự gia tăng ở Châu Phi (+46), Châu Mỹ (+40), Châu Âu (+26), Châu Đại Dương (+15). Số người trên mỗi linh mục ở Châu Á vẫn không thay đổi.

Các giáo khu và giáo điểm

Số giáo khu tăng 8 đơn vị so với năm trước, lên 3.025. Những giáo khu mới được thành lập ở Châu Mỹ (+5), Châu Á (+2), Châu Âu (+1), trong khi con số ở Châu Phi (541) và Châu Đại Dương (81) vẫn không thay đổi.

Các Giáo điểm với một linh mục thường trú đạt con số 2.916 (+257). Số gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+179), Châu Á (+139) và Châu Đại Dương (+10). Số giảm đã được ghi nhận ở Châu Mỹ (-71), không có sự thay đổi ở châu Âu.

Các giáo điểm không có linh mục thường trú giảm 548 đơn vị, đạt tổng số 137.243 với các số dao động ở tất cả các châu lục: giảm ở Châu Phi (-503), ở Châu Á (-467), ở Châu Âu (-7); tăng ở Châu Mỹ (+409) và Châu Đại Dương (+20).

Giám mục

Tổng số Giám mục trên thế giới giảm 12 đơn vị, xuống còn 5.377. Các Giám mục Giáo phận tăng (+6) và Giám mục Dòng giảm (-18). Số Giám mục Giáo phận là 4.122, trong khi số Giám mục Dòng là 1.255.

Số Giám mục Giáo phận tăng ở Châu Á (+17) và ở Châu Đại Dương (+1), giảm ở Châu Mỹ (-9), Châu Phi (-2) và Châu Âu (-1). Số Giám mục Dòng chỉ tăng ở Châu Đại Dương (+1), trong khi giảm ở Châu Phi (-5), ở Châu Mỹ (-10), Châu Á (-2) và Châu Âu (-2).

Linh mục

Tổng số linh mục trên thế giới cũng giảm trong năm nay, xuống còn 414.065 (-517). Một lần nữa châu lục ghi nhận mức giảm lớn là Châu Âu (-2,675) cũng như Châu Mỹ (-104). Số tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+1.391), Châu Á (+823) và Châu Đại Dương (+48).

Linh mục giáo phận trên thế giới tăng 64 đơn vị, đạt tổng số 281.874, một lần nữa giảm ở Châu Âu (-1,595), cùng với Châu Đại Dương (-16). Mức tăng đã được ghi nhận ở Châu Phi (+904), Châu Á (+686), Châu Mỹ (+85).

Số linh mục dòng giảm 581 đơn vị, còn tổng số 132.191. Mức tăng đã được ghi nhận trong những năm gần đây ở Châu Phi (+487), Châu Á (+137) và Châu Đại Dương (+64), trong khi con số giảm ở Châu Âu (-1.080) và Châu Mỹ (-189).

Phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn trên thế giới tiếp tục tăng, năm nay đạt 610 đơn vị, lên 47.504. Một lần nữa mức tăng cao nhất lại được ghi nhận ở Châu Mỹ (+293), tiếp theo là Châu Âu (+271), Châu Đại Dương (+25), Châu Phi (+13) và Châu Á (+8).

Phó tế giáo phận vĩnh viễn trên thế giới là 46.813, với tổng số tăng thêm là 621 đơn vị. Con số tăng ở mọi châu lục, ngoại trừ Châu Á (-4): Châu Âu (+299), Châu Mỹ (+297), Châu Đại Dương (+26), Châu Phi (+3).

Số phó tế vĩnh viễn thuộc dòng là 691, giảm 11 đơn vị so với năm trước. Con số giảm ở Châu Âu (-28), Châu Mỹ (-4) và Châu Đại Dương (-1), tăng ở Châu Á (+12) và Châu Phi (+10).

Nam nữ tu sĩ

Số lượng linh mục không thuộc dòng giảm năm thứ sáu liên tiếp, 594 đơn vị, xuống còn 50.941. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Âu (-591), Châu Mỹ (-290) và Châu Đại Dương (-17). Tăng ở Châu Phi (+217) và Châu Á (+87).

Ngay cả năm nay, tổng số nữ tu nói chung cũng giảm 7.249 đơn vị, giống như năm trước, xuống còn 641.661 người. Mức tăng, một lần nữa đã được ghi nhận ở Châu Phi (+2.220) và ở Châu Á (+1.218), giảm ở Châu Âu (-7.167), Châu Mỹ (-3.253) và Châu Đại Dương (–267).

Thành viên các tu hội tông đồ, nam và nữ

Thành viên của các tu hội nam là 614 người và tăng (+29), trái ngược với những năm trước. Một mức tăng đáng kể được ghi nhận ở Châu Âu (+16), Châu Mỹ (+15); Châu Á (+5), giảm ở Châu Phi (-7), không thay đổi ở Châu Đại Dương.

Thành viên của các tu hội nữ giảm trong năm nay, 591 đơn vị, với tổng số 21.466 thành viên. Mức tăng ở Châu Á (+32), Châu Phi (+10), trong khi mức giảm được ghi nhận ở Châu Âu (-501), Châu Mỹ (-130) và Châu Đại Dương (-2).

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Số thừa sai giáo dân trên thế giới là 376.188 người, với tổng số tăng là 20.388 người, ở Châu Âu (+128), Châu Mỹ (+8.129), Châu Á (+12.433), giảm ở Châu Đại Dương (-12) và ở Châu Phi (- 290).

Giáo lý viên trên thế giới giảm 43.697 đơn vị, còn tổng số 3.076.624. Số lượt giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-40,846), Châu Âu (-9,418), Châu Đại Dương (-321), mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+5,133) và ở Châu Á (+1,755).

Đại chủng sinh

Số lượng các đại chủng sinh, giáo phận và dòng, tăng lên trong năm nay, trên toàn cầu là 552 đơn vị, đạt tổng số 115.880. Mức tăng đã được ghi nhận ở Châu Phi (+964), Châu Á (+354) và Châu Đại Dương (+52). Giảm ở Châu Âu (-696) và ở Châu Mỹ (-122).

Số đại chủng sinh giáo phận là 69.959 (-747 so với năm trước) và số đại chủng sinh Dòng là 45.921 (+1,299). Số lượng chủng sinh giáo phận tăng chỉ được ghi nhận ở Châu Phi (+450), trong khi số lượng giảm được ghi nhận ở Châu Âu (-653), Châu Mỹ (-296), ở Châu Á (-227) và ở Châu Đại Dương (-21).

Số chủng sinh dòng tăng ở Châu Phi (+514), ở Châu Á (+581), ở Châu Mỹ (+174) và ở Châu Đại Dương (+73), trong khi mức giảm chỉ được ghi nhận ở Châu Âu (-43).

Tiểu chủng sinh

Tổng số tiểu chủng sinh, giáo phận và dòng năm nay giảm năm thứ ba liên tiếp 617 đơn vị, xuống còn 100.164 người. Số giảm chung trên tất cả các châu lục ngoại trừ Châu Á (+340): Châu Mỹ (-529), Châu Phi (-226), Châu Âu (-169) và ở Châu Đại Dương (-33).

Số tiểu chủng sinh giáo phận là 77.515 (-821) và số tiểu chủng sinh dòng là 22.649 (+204). Số lượng tiểu chủng sinh của giáo phận chỉ tăng ở Châu Á (+178). Giảm ở Châu Phi (-406), Châu Mỹ (-528), Châu Âu (-50) ở Châu Đại Dương (-15).

Số tiểu chủng sinh dòng giảm ở Châu Âu (-119), Châu Đại Dương (-18) và Châu Mỹ (-1), trong khi sự gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+180) và ở Châu Á (+162).

Trường học và giáo dục Công giáo

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo hội Công giáo có 73.164 trường mẫu giáo với 7.376.858 học sinh; 103.146 trường tiểu học với 35.011,999 học sinh; 49.541 trường THCS với 19.307.298 học sinh. Giáo hội cũng có 2.251.600 học sinh trung học và 3.707.559 sinh viên đại học.

Trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe Công giáo

Các trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe do Giáo hội điều hành trên thế giới bao gồm: 5.192 bệnh viện, hầu hết ở Châu Phi (1.404) và ở Châu Mỹ (1.365); 15.481 trạm y tế, chủ yếu ở Châu Phi (5.427), Châu Mỹ (4.269); 577 Nhà chăm sóc cho người bị bệnh Phong, chủ yếu ở Châu Á (316) và Châu Phi (209); 15.423 Nhà cho người già, người bệnh mãn tính hoặc người khuyết tật, chủ yếu ở Châu Âu (8.123) và Châu Mỹ (3.692); 9.295 trại trẻ mồ côi, chủ yếu ở Châu Á (3.197) và Châu Âu (2.278); 10.747 nhà trẻ, chủ yếu ở Châu Á (3.013) và Châu Mỹ (2.992); 12.515 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu ở Châu Âu (5.624) và Châu Mỹ (4.332); 3.225 trung tâm phục hồi xã hội và 31.091 cơ sở các loại.

Các giáo khu trực thuộc Bộ Rao giảng Phúc âm cho các Dân tộc

Các giáo khu thuộc Bộ Rao giảng Phúc âm cho các Dân tộc (Cep) là 1.119. Hầu hết các giáo khu được giao phó cho Propaganda Fide ở Châu Phi (516) và ở Châu Á (484), tiếp theo là Châu Mỹ (73) và Châu Đại Dương (46). (Agenzia Fides, 18/10/2020)

Quý vị xem toàn bộ báo cáo ở đây

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/10/2020]