Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, người sống một ngàn thập giá

749

by phanxico.vn<

Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận (1928-2002)

Marta An Nguyễn dịch