Thánh lễ hàng tuần cầu cho án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

374