Bà Nguyễn Thị Liên, San Jose | Xin Cha chuyển cầu 10

948