Thánh lễ hàng tuần (16.10) cầu cho án tuyên thánh Cha FX. Trương Bửu Diệp

411

Đền Cha Trương Bửu Diệp tại Cồn Phước.