Thánh lễ hàng tuần (30.10) cầu cho án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

477

Nhà Thờ Họ Cồn Phước, quê hương Cha PX. Trương Bửu Diệp. Cha Diệp đã được rửa tội tại Nhà Thờ nầy.