Thánh lễ hàng tuần (2.10) cầu cho án Tuyên Thánh Cha PX. Diệp

421